ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252
image

ກອງປະຊຸມການປະເມີນຄວາມພ້ອມຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແບບອີເລັກໂຕຼນິກ (E-Government Procurement)

ໃນວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ G ຂອງທະນາຄານໂລກ (WB) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມການປະເມີນຄວາມພ້ອມໃນການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຜ່ານທາງເອເລັດໂທນິກ (E-Government Procurement) ເພື່ອສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນອານາຄົດໄດ້ ຊື່ງແມ່ນຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດຂອງທະນາຄານໂລກ ເປັນຜູ້ນໍາສະເໜີ, ຊື່ງເປົ້າໜາຍເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນຕາງໜ້າຈາກບັນດາກະຊວງອ້ອມຂ້າງສູນກາງເຂົ້າຮ່ວມ.

2 ອາທິດຜ່ານມາ
image

ກອງປະຊຸມການປະເມີນຄວາມພ້ອມຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງລັດແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ທີ່ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ

ໃນວັນທີ 24 ພຶດສະພາ 2023 ທີ່ພະແນກການເງິນ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອປະເມີນຄວາມພ້ອມ ແລະ ລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວຽກງານການຈະຫັນວຽກຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທືນຂອງລັດເປັນທັນສະໃໝ ແບບເອເລັກໂຕນິກ (E-GP) ຊື່ງມີຕາງຫນ້າ 5 ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງ ແລະ 1 ເມືອງເທດສະບານ ເຂົ້າຮ່ວມ ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນວຽກງານການສ້າງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແບບອີເລັກໂຕຼນິກ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນອານາຄົດ ຊື່ງແມ່ນຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດຂອງທະນາຄານໂລກ ນໍາສະເໜີ. ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ປອ ສຸກກະເສີມ ສີຫານຸວົງ ຫົວໜ້າພະແນກການເງິນ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ.

2 ອາທິດຜ່ານມາ
image

ກອງປະຊຸມການປະເມີນຄວາມພ້ອມຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງລັດແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ທີ່ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

ໃນວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2023 ທີ່ພະແນກການເງິນ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອປະເມີນຄວາມພ້ອມ ແລະ ລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວຽກງານການຈະຫັນວຽກຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທືນຂອງລັດເປັນທັນສະໃໝ ແບບເອເລັກໂຕນິກ (E-GP) ຊື່ງມີຕາງຫນ້າ 5 ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງ ແລະ 1 ເມືອງເທດສະບານ ເຂົ້າຮ່ວມ ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນວຽກງານການສ້າງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແບບອີເລັກໂຕຼນິກ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນອານາຄົດ ຊື່ງແມ່ນຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດຂອງທະນາຄານໂລກ ນໍາສະເໜີ. ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ຄໍາເພັດ ສີລາທອງນິດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການເງິນ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ.

2 ອາທິດຜ່ານມາ
image

ກອງປະຊຸມການປະເມີນຄວາມພ້ອມຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງລັດແບບເອເລັກໂຕຣນິກ

ໃນວັນທີ 16 ພຶດສະພາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງຫ້ອງການທະນາຄານໂລກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມການປະເມີນຄວາມພ້ອມໃນການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຜ່ານທາງເອເລັດໂທນິກ ເພື່ອສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນອານາຄົດ ຊື່ງແມ່ນຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດຂອງທະນາຄານໂລກ ນໍາສະເໜີ. ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມລະຫວ່າງ ທ່ານ ທອງລິດ ກິ່ງແກ້ວອຸດົມ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ ແລະ ທ່ານ ນາງ ເອເລນ້າ ຈໍຈີວາ ແອນໂດນົບສກາ (Elena Georgieva-Andonovska), ຊ່ຽວຊານອາວຸໂສ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງພາກລັດ ແລະ ເປັນຫົວໜ້າແຜນງານປະຕິຮູບການຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດ ຊື່ງມີບັນດາກົມອ້ອມຂ້າງກະຊວງການເງິນເຂົ້າຮ່ວມເປັນຕົ້ນ: ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ, ກົມເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເງິນ, ຫ້ອງການກະຊວງ, ຄັ້ງເງິນແຫ່ງຊາດ, ກົມນະໂຍບາຍການເງິນ, ຜູ້ຕ່າງໜ້າຈາກທະນາຄານໂລກ ແລະ ໂຄງການປະສານງານ (PIU).

3 ອາທິດຜ່ານມາ
image

ທັດສະນະສຶກສາກ່ຽວກັບການຈັດຊື້ - ຈັດຈ້າງສີຂຽວພາກລັດ ແລະ ສະຫຼາກສິ່ງແວດລ້ອມ ຄະນະຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສີຂຽວພາກລັດ ສປປ ລາວ ທີ່ ປະເທດຍີປຸ່ນ

ໃນວັນທີ 27-28 ເມສາ 2023 ຄະນະຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສີຂຽວພາກລັດ ສປປ ລາວ ທັດສະນະສຶກສາກ່ຽວກັບການຈັດຊື້ - ຈັດຈ້າງສີຂຽວພາກລັດ ແລະ ສະຫຼາກສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ IMPERIAL HOTEL TOKYO ແລະ ບໍລິສັດ Canon ປະເທດຍີປຸ່ນ, ໂດຍການສະໜັບສະໜູນ ຈາກລັດຖະບານອົດສະຕາລີ ຜ່ານທະນາຄານໂລກ ແລະ ໂຄງການ GIZ.

1 ເດືອນຜ່ານມາ
image

ຄະນະຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສີຂຽວພາກລັດ ສປປ ລາວ ທັດສະນະສຶກສາກ່ຽວກັບການຈັດຊື້ - ຈັດຈ້າງສີຂຽວພາກລັດ ແລະ ສະຫຼາກສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ ເມືອງ Yokohama ແລະ ບໍລິສັດ ASKUL Corpration ປະເທດຍີປຸ່ນ

ໃນວັນທີ 26 ເມສາ 2023 ຄະນະຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສີຂຽວພາກລັດ ສປປ ລາວ ທັດສະນະສຶກສາກ່ຽວກັບການຈັດຊື້ - ຈັດຈ້າງສີຂຽວພາກລັດ ແລະ ສະຫຼາກສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ ເມືອງ Yokohama ແລະ ບໍລິສັດ ASKUL Corpration ປະເທດຍີປຸ່ນ, ໂດຍການສະໜັບສະໜູນ ຈາກລັດຖະບານອົດສະຕາລີ ຜ່ານທະນາຄານໂລກ ແລະ ໂຄງການ GIZ.

1 ເດືອນຜ່ານມາ
image

ທັດສະນະສຶກສາກ່ຽວກັບການຈັດຊື້ - ຈັດຈ້າງສີຂຽວພາກລັດ ແລະ ສະຫຼາກສິ່ງແວດລ້ອມ ຄະນະຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສີຂຽວພາກລັດ ສປປ ລາວ ທີ່ປະເທດຍີປຸ່ນ

ໃນວັນທີ 24-29 ເມສາ 2023 ຄະນະທັດສະນະສຶກສາກ່ຽວກັບການຈັດຊື້ - ຈັດຈ້າງສີຂຽວພາກລັດ ແລະ ສະຫຼາກສິ່ງແວດລ້ອມ ຄະນະຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສີຂຽວພາກລັດ ສປປ ລາວ ທີ່ປະເທດຍີປຸ່ນ, ໂດຍການສະໜັບສະໜູນ ຈາກລັດຖະບານອົດສະຕາລີ ຜ່ານທະນາຄານໂລກ ແລະ ໂຄງການ GIZ

1 ເດືອນຜ່ານມາ
image

ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນໍາລວມ ແລະ ຄະນະວິຊາການດ້ານເນື້ອໃນກ່ຽວກັບວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສີຂຽວພາກລັດ ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 6-8 ເມສາ 2023 ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແຂວງ ວຽງຈັນ

ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນໍາລວມ ແລະ ຄະນະວິຊາການດ້ານເນື້ອໃນກ່ຽວກັບວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສີຂຽວພາກລັດ ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 6-8 ເມສາ 2023 ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແຂວງ ວຽງຈັນ

2 ເດືອນຜ່ານມາ
image

ຝຶກອົບຮົມວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດວ້ຍທຶນຂອງລັດ

ໃນວັນທີ 04 ເມສາ 2023 ທີ່ ສໍານັກງານໃຫ່ຍ ບໍລິສັດໄປສະນີ ຈໍາກັດ ຫ້ອງປະຊຸມ ຊັ້ນ 4 ຫ້ອງ 209 ບ້ານຊຽງຍືນ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ດ້ານວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດວ້ຍທຶນຂອງລັດ ເພື່ອໜູນໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ.

2 ເດືອນຜ່ານມາ
image

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ວຽກງານນໍາໃຊ້ຊັບສິນຂອງລັດ ທີ່ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ.

ໃນວັນທີ 29 ມີນາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ທີ່ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ວຽກງານນໍາໃຊ້ຊັບສິນຂອງລັດ ທີ່ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ.

2 ເດືອນຜ່ານມາ
image

ກອງປະຊຸມວິຊາການກັບການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຄົງຄ້າງ ໃນການນໍາໃຊ້ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ເວບໄຊ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທືນຂອງລັດ

ໃນວັນທີ 30 ມີນາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງທະນາຄານໂລກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ ກະຊວງການເງິນ ຮ່ວມກັບທະນາຄານໂລກ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການກັບການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຄົງຄ້າງ ໃນການນໍາໃຊ້ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ເວບໄຊ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທືນຂອງລັດ ເຊີ່ງມີບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກອົງການ/ກະຊວງ ອ້ອມຂ້າງສູນກາງ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກທະນາຄານໂລກ.

2 ເດືອນຜ່ານມາ
image

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມເພື່ອແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ

ໃນວັນທີ 16 ມີນາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງທະນາຄານໂລກ (WB) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ.

2 ເດືອນຜ່ານມາ
image

ປະຊຸມວິຊາການກ່ຽວກັບການຕິດຕາມການນໍາໃຊ້ເວບໄຊການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

ປະຊຸມວິຊາການກ່ຽວກັບການຕິດຕາມການນໍາໃຊ້ເວບໄຊການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

3 ເດືອນຜ່ານມາ
image

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມເຜີຍແຜ່ຂໍ້ຕົກລົງວ້າດ້ວຍກໍານົດໜາຍໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານລັດ, ການປະຢັດ ແລະ ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍ ເລກທີ /ກງ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດວ້ຍທຶນຂອງລັດ

ໃນວັນທີ 13 ກຸມພາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ 403, ຕືກສໍານັກງານສົ່ງເສີມຈຸນລະວິສາຫາກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາຍນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຂິດຄວາມສາມາດໃຫ້ພະນັກງານ ກ່ຽວກັບລະບຽບການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານ ແລະ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັກ ພ້ອມທັງຂັ້ນຕອນການດໍາເນີນເອກະສານຕ່າງໆທີ່ຈໍາເປັນ.ໂດຍ ການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ປອ ບຸນເພັງ ສີບຸນເຮືອງ ຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ.

3 ເດືອນຜ່ານມາ
image

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການເງິນ ຂອງໂຄງການພັດທະນາຕາມແລວທາງເສດເສດຖະກິດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ເພື່ອການເຊື່ອມຈອດ-ເຊື່ອມຍົງ ແລະ ວຽກງານທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດວ້ຍທຶນຂອງລັດ

ໃນວັນທີ 6-11 ກຸມພາ 2023 ໄດ້ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການເງິນ ຂອງໂຄງການພັດທະນາຕາມແລວທາງເສດເສດຖະກິດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ເພື່ອການເຊື່ອມຈອດ-ເຊື່ອມຍົງ ແລະ ວຽກງານທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດວ້ຍທຶນຂອງລັດ ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແຂວງ ວຽງຈັນ

4 ເດືອນຜ່ານມາ
image

ກອງປະຊຸມທົດລອງການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ເອກະສານການປະມູນຈັດຊື້ຕາມກອບຕົກລົງ (Framework Agreement) ໃຫ້ບັນດາ 4 ກະຊວງທົດລອງ.

ໃນວັນທີ 27 ມັງກອນ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມທະນາຄານໂລກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ທົດລອງການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື, ຂັ້ນຕອນການທົດລອງລະບົບການປະເມີນການຈັດຊື້ຕາມກອບຕົກລົງ (Framework Agreement) ແລະ ເອກະສານການປະມູນການຈັດຊື້ຕາມກອບຕົກລົງ ໃຫ້ 4 ກະຊວງທົດລອງຄື: ກະຊວງ ການເງິນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍແມ່ນບໍລິສັດ ທີ່ປຶກສາ ABC ເປັນຜູ້ຝຶກໃຫ້.

4 ເດືອນຜ່ານມາ
image

ປະຊຸມເພື່ອທົບທວນ ແລະລາຍງານຄວາມຄືບຄວາມຂອງກິດຈະກຳຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງພາຍໃຕ້ໂຄງການ PFM

ໃນວັນທີ 11 ມັງກອນ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມກະຊວງການເງິນ (ຊັ້ນ 3) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທິມງານຈາກທະນາຄານໂລກ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອທົບທວນ ແລະລາຍງານຄວາມຄືບຄວາມຂອງກິດຈະກຳຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງພາຍໃຕ້ໂຄງການ PFM ທີ່ຍັງດໍາເນີນຢູ່ຄື 1) ການຕິດຕາມການນໍາໃຊ້ເວບໄຊຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, 2) ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງພະແນກ ຄຈລ, 3) ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ 4) ລາຍລະອຽດຂອງ TOR ເພື່ອຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາມາປະເມີນຄວາມພ້ອມໃນການນໍາໃຊ້ລະບົບ ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງອີເລັກໂຕນິກຂອງລັດຖະບານ ຫຼື e-GP ຕາມສະບັບພາສາລາວຂ້າງເທິງ ແລະ ກິດຈະກຳອື່ນໆ.

4 ເດືອນຜ່ານມາ
image

ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ເວບໄຊ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ຄັ້ງທີ 2

ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ເວບໄຊ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ຄັ້ງທີ 2

6 ເດືອນຜ່ານມາ
image

ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ, ທຶນກູ້ຢືມ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຂອງ ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ

ໃນວັນທີ 24 ພະຈິກ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫ່ຍຊັ້ນ 6 ຂອງ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ໄດ້ຈັດຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ, ທຶນກູ້ຢືມ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຂອງ ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ.

6 ເດືອນຜ່ານມາ
image

ການຝຶກອົບຮົມການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ

ວັນທີ 25-27 ເມສາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ພະແນກການເງິນແຂວງຫຼວງພະບາງ ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດກະຊວງການເງິນ ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ເອກະສານ ມາດຖານການປະມູນ ສະບັບເອກະສານພາບ, ບົດປະເມີນສະບັບເອກະສານພາບ ແລະ ຄູ່ມືການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທືນຂອງລັດ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສົມບູນ ລັດຕະນະພອນ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ ກະຊວງ ການເງິນ. ມີຄູຝຶກ ແລະ ສຳມະນາກອນ ຈາກພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.

11 ເດືອນຜ່ານມາ
image

ຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ເອກະສານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ

ວັນທີ 14-15 ພຶດສະພາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມວຽກງານການນໍາໃຊ້ເອກະສານ ມາດຖານການປະມູນ ສະບັບເອກະສານພາບ, ບົດປະເມີນສະບັບເອກະສານພາບ, ຄູ່ມືການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທືນຂອງລັດ ແລະ ວິທີການນໍາໃຊ້ເວບໄຊການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ,

11 ເດືອນຜ່ານມາ
image

ກອງປະຊຸມການຝຶກອົບຮົມການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ

ໃນວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມການຝຶກອົບຮົມການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ໂດຍວິທະຍາທະຍາກອນຈາກ ພະແນກຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ແລະ ລາຄາ ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ, ກະຊວງ ການເງິນ.

11 ເດືອນຜ່ານມາ
image

ຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ເວບໄຊ໌ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ໃຫ້ບັນດາກະຊວງ

ໃນວັນທີ 31 ພຶດສະພາ 2022 ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ເປີດຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ເວບໄຊ໌ ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ໃຫ້ບັນດາກະຊວງ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມນໍາພາຝຶກອົບຮົມຂອງທ່ານ ພີມພາ ພົມມະວົງ ຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ແລະ ລາຄາ, ມີຕາງໜ້າບໍລິສັດທີ່ພັດທະນາເວບໄຊ໌ ແລະ ບັນດາຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກຕົວຈິງ ໃນວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຈາກຫ້ອງການກະຊວງການເງິນ ແລະ ບັນດາກະຊວງ ເຂົ້າຮ່ວມ. ເຊິ່ງຊຸດຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວແມ່ນພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນຈາກແຜນງານຂອງທະນາຄານໂລກ ໃນການຊຸກຍູ້ການປະຕິຮູບການຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດ ໂດຍການໃຫ້ທຶນຈາກ ສະຫະພາບເອີຣົບ.

1 ປີຜ່ານມາ
image

ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເອກະສານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ໃຫ້ບັນດາກົມອ້ອມຂ້າງກະຊວງການເງິນ

ໃນວັນ 30 ພຶດສະພາ 2022 ທີ່ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເອກະສານຈັດຊື້–ຈັດຈ້າງ ດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ໃຫ້ບັນດາກົມອ້ອມຂ້າງກະຊວງການເງິນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ພຸດທະສິນ ເຮືອງທະວົງ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ ກະຊວງການເງິນ, ມີຄະນະພະແນກ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງບັນດາກົມອ້ອມຂ້າງກະຊວງການເງິນເຂົ້າຮ່ວມ.

1 ປີຜ່ານມາ
image

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືເພື່ອເອົາຂໍ້ມູນໃສ່ການພັດທະນາລະບົບປະມີນຂອງການຈັດຊື້ຕາມຂອບຕົກລົງ

ໃນວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2022 ນີ້, ທີ່ກະຊວງການເງິນ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືເອົາຂໍ້ມູນໃສ່ການພັດທະນາລະບົບປະເມີນຜົນຂອງການຈັດຊື້ຕາມຂອບຕົກລົງ (Framework Agreement), ໂດຍການຮ່ວມຂອງທ່ານ ປີເຕີ້ ເທຣບເຕ້ (Peter Trepte) ຊ່ຽວຊານສາກົນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຈາກທະນາຄານໂລກ, ມີຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານດັ່ງກ່າວຈາກກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເຂົ້າຮ່ວມ.

1 ປີຜ່ານມາ
image

ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ກົນໄກແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກ

ອີງຕາມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 30/ສພຊ, ລົງວັນທີ 2 ພະຈິກ2017; ອີງຕາມ ແຜນງານຂອງໂຄງການ ປະຕິບັດຮູບການເງິນ ພາກລັດທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຈາກອົງການ EU ແມ່ນທະນາຄານໂລກ ໃນການສະໜັບສະໜູນ ແຜນງານ ການປະຕິຮູບລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ; ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງທ່ານ ລັດຖະມົນຕິກະຊວງການເງິນ ເລກທີິ 1435/ກງ, ລົງວັນທີ 24 ພຶດສະພາ 2022 ວ່າດ້ວຍ ການອະນຸມັດ ໃຫ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມ ການແກ້ໄຂ້ການຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.

1 ປີຜ່ານມາ
image

Training on the use of PPD documents in Luang Namtha Province

ວັນທີ 25 ເມສາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ພະແນກການເງີນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສີນແຫ່ງລັດກະຊວງການເງີນ ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ເອກະສານ ມາດຖານການປະມູນ ສະບັບເອກະສານພາບ, ບົດປະເມີນສະບັບເອກະສານພາບ ແລະ ຄູ່ມືການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທືນຂອງລັດ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ບຸນມີ ໄຊຍະສານ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການເງິນແຂວງ, ມີທ່ານ ພີມພາ ພົມມະວົງ

1 ປີຜ່ານມາ
image

ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ ເປີດນໍາໃຊ້ເວບໄຊ໌ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ

ໃນວັນທີ 21 ເມສາ 2022 ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນໍາໃຊ້ເວບໄຊ໌ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ຂຶ້ນທີ່ກະຊວງການເງິນ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ ບຸນເຫຼືອ ສິນໄຊວໍຣະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ມີທ່ານ ອາເລັກຊັນເດີ ເຄຣເມີ (Alexander Kremer) ຫົວໜ້າຫ້ອງການທະນາຄານໂລກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ນາງ ອີນາ ມາຈູລີໂອນີແຕ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ມີຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມ ແລະ ຄະນະພະແນກທີ່ມາຈາກບັນດາກົມອ້ອມຂ້າງກະຊວງການເງິນ ແລະ ບັນດາກະຊວງອ້ອມຂ້າງເຂົ້າຮ່ວມ.

1 ປີຜ່ານມາ
image

ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ຄໍາແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ

ໃນວັນທີ 1 ກຸມພາ 2021, ຢູ່ທີ່່ໂຮງແຮມ ຄລາວພຣາຊາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 30/ສພຊ, ລົງວັນທີ 02 ພະຈິກ 2017 ແລະ ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 0477/ກງ, ລົງວັນທີ 13 ກຸມພາ 2019 ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດ (ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກສະຫະພາບເອີຣົບຜ່ານທະນາຄານໂລກ EU-WB.

1 ປີຜ່ານມາ
image

ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງເອະສານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ສະບັບເອກະພາບ

ໃນວັນທີ 8 ເມສາ 2021 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໂຮງແຮມລາວເທວ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ ກະຊວງການເງິນ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການປະກອບຄໍາຄິດເຫັນໃສ່ຮ່າງເອກະສານຈັດຊື້–ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ສະບັບເອກະພາບ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດ ຈາກສະຫະພາບເອີຣົບຜ່ານທະນາຄານໂລກ.

1 ປີຜ່ານມາ