ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252
image

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການທົດລອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຕາມກອບຕົກລົງ (Framework Agreement)

ໃນວັນທີ 13 ມິຖຸນາ 2024 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 04 ຂອງກະຊວງການເງິນ; ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ ກະຊວງການເງິນໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການທົດລອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຕາມກອບຕົກລົງ (Framework Agreement) ຂອງ 2 ກະຊວງເປົ້າໝາຍ ຄື: ກະຊວງການເງິນ ແລະ ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ ຊຶ່ງມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຫ້ອງການ ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ, ທິມງານຊ່ຽວຊານຈາກທະນາຄານໂລກ (ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຊຶ້ງໜ້າ ແລະ ທາງອອນລາຍ) ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ສົມຈິດ ຄໍາມຸງຄຸນ ວ່າການຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກະຊວງການເງິນ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນເພື່ອປືກສາຫາລືກ່ຽວກັບການເຮັດທົດລອງການຈັດຊື້ຕາມກອບຕົກລົງ (Framework agreement) ເພື່ອບັນລຸຕົວຊີ້ວັດຂອງອົງປະກອບວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ໃນປີ 2024 ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ກະຊວງ (ໃນຈຳນວນ 4 ກະຊວງ ທົດລອງ ຄື: ກະຊວງ ການເງິນ, ກະຊວງ ສາ ທາລະນະສຸກ, ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ແລະ ກະຊວງ ສືກສາທິການ ແລະ ກິລາ). ໃນນັ້ນ, ໄດ້ກໍານົດເອົາກະຊວງການເງິນ ແລະ ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ ເປັນກະຊວງທົດລອງກ່ອນ; ເພື່ອເປັນຕົວແບບໃຫ້ກັບກະຊວງອື່ນ ຈັດຕັ້ງໃນປີ 2025. ຊື່ງທ່ານຜູ້ຕາງໜ້າຈາກທະນາຄານໂລກ ທ່ານ A K Kalesh Kumar, ຊ່ຽວຊານອາວຸໂສຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທະນາຄານໂລກ, ຜູ້ຊີ້ນໍາວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທະນາຄານໂລກ ປະເທດກຳປູເຈຍ, ມຽນມາ ແລະ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວຈຸດປະສົງ ແລະ ຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຂອງການຈັດຊື້້ຕາມກອບຕົກລົງ; ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ ໃນນາມເປັນກົມວິຊາການໄດ້ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາ ແລະ ໄດ້ນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບການຈັດຊື້ຕາມກອບຕົກລົງແມ່ນຫັຍງ, ການຈັດຊື້ຕາມກອບຕົກລົງມີຈັກປະເພດ, ເຫດຜົນສຳລັບການນໍາໃຊ້ ແລະ ເວລາໃດທີ່ເໝາະສົມ ນໍາໃຊ້ການຈັດຊື້ດັ່ງກ່າວ.

4 ອາທິດຜ່ານມາ
image

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກົດໜາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບໂອກາດການເຂົ້າເຖິງການປະມູນ ແລະ ລະບົບຄຸ້ມຄອງການຮ້ອງທຸກ ສໍາລັບພາກເອກະຊົນ ຢຸ່ ສປປ ລາວ

ໃນວັນທີ 06 ມີນາ 2024, ທີ່ໂຮງແຮມງ Landmark Mekong Riverside, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກົດໜາຍ ແລະ ລະບຽບຫຼັກການ ກ່ຽວກັບໂອກາດການເຂົ້າເຖິງການປະມູນ ແລະ ລະບົບຄຸ້ມຄອງການຮ້ອງທຸກ ສໍາລັບເອກະຊົນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ ກະຊວງການເງິນ (MOF), ທະນາຄາພັດທະນາອາຊີ (ADB) ແລະ ທະນາຄານໂລກ (WB) ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ທັງໝົດຈາກບັນດາບໍລິສັດ ຈໍານວນ 130 ທ່ານ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໂດຍໄດ້ຮັບການປະທານຮ່ວມລະຫວ່າງ ທ່ານ ສົມບູນ ລັດຕະນະພອນ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ ກະຊວງການເງິນ; ທ່ານ ນາງ ໂຊໂນມິ ທານະກະ ອໍານວຍການທະນະຄານພັດທະນາອາຊີ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ (ADB) ແລະ ທ່ານ ນາງ ຮີບາ ຕາບູບ ຜູ້ຈັດການການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃນພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກ (WB) ຊື່ງໃນນັ້ນໄດ້ຮັບຟັງການຂື້ນນໍາສະເໜີຈາກຕາງໜ້າພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງບັນດາຫົວຂໍ້ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ກ່ຽວກັບພາບລວມ ໂອກາດການປະມູນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງພາກລັດ ແລະ ລະບົບແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກ ໃນ ສປປ ລາວ, ພາບລວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ໂອກາດການປະມູນ ໃນ ສປປ ລາວ ຂອງ ທະນາຄາພັດທະນາອາຊີ (ADB) ແລະ ພາບລວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ໂອກາດການປະມູນ ໃນ ສປປ ລາວ ຂອງ ທະນາຄານໂລກ (WB) ແລະ ການນໍາໃຊ້ບັນທັດຖານການໃຫ້ຄະແນນ ຄຸນວຸດທິ ແລະ ລາຄາຂອງຜູ້ປະມູນ ສໍາລັບວຽກກໍ່ສ້າງ-ສ້ອມແປງ ແລະ ສິນຄ້າ ໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂອງ ທະນາຄານໂລກ (WB), ການຈັດຊື້ແບບຍືນຍົງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເງື່ອນໄຂການໃຫ້ຄະແນນໃນການປະມູນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂອງ ທະນາຄາພັດທະນາອາຊີ (ADB).

4 ເດືອນຜ່ານມາ
image

ກອງປະຊຸມວິຊາການກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ເວບໄຊ ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ

ໃນວັນທີ 01 ກຸມພາ 2024, ເວລາ 13:30-16:00 ໂມງທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ G ຂອງຫ້ອງການທະນາຄານໂລກ, ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ເວບໄຊ ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ (http://ppmd.mof.gov.la/) ໃນການທົບທວນຄືນຜົນການຈັດຕົ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານດັ່ງກ່າວໃຫ້ກວ້າງຂວາງກວ່າເກົ່າ. ກອງປະຊຸມໄດ້ດໍາເນີນ ແລະ ນໍາພາໂດຍ ພະແນກຄຸ້ມຄອງການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ແລະ ລາຄາ (ຄຈລ), ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ, ກະຊວງການເງິນ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າຈາກທະນາຄານໂລກ ແລະ ບັນດາກະຊວງທີ່ເປັນຜູ້ນໍາໃຊ້ເວບໄຊດັ່ງກ່າວ.

5 ເດືອນຜ່ານມາ
image

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄະ​ນະ​ໜ່ວຍ​ງານ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ ໂຄງ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ບໍ​ລິ​ໂພກ ແລະ ຜະ​ລິດ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ ຢູ່​ໃນ 05 ປະ​ເທດ ຂອງ​ອາ​ຊີ

ໃນວັນທີ 06 ກຸມ​ພາ 2024 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໂຮງ​ແຮມ​ລາວ​ພ​າ​ຊາ, ກົມ​ແຜນ​ການ ແລະ ການ​ເງິນ ກະ​ຊວງ ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ແລະ ອົງ​ການ GIZ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄະ​ນະ​ໜ່ວຍ​ງານ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ ໂຄງ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ບໍ​ລິ​ໂພກ ແລະ ຜະ​ລິດ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ ຢູ່​ໃນ 05 ປະ​ເທດ ຂອງ​ອາ​ຊີ ເພື່ອລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໄລຍະຜ່ານມາ, ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການດໍາເນີນການສືກສາທ່າແຮງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການສ້າງສະຫຼາກສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງ ສປປລາວ ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບແຜນກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການໃນປີ 2024 ແລະ ແຜນກິດຈະກໍາໃນຕໍ່ໜ້າ, ຊື່ງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ປຶກສາຫລື, ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບເອກະສານການປະມູນ ແລະ ສະຫຼາກສີຂຽວ. ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ ຕາງໜ້າຈາກ ພະແນກຄຸ້ມຄອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ແລະ ລາຄາ ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ ກະຊວງການເງິນ,ກະ​ຊວງ ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ຊ່ຽວຊານຈາກປະເທດໄທ, ອົງ​ການ GIZ ລາວ ແລະ ອົງ​ການ GIZ ບາງກອກ ປະເທດໄທ.

5 ເດືອນຜ່ານມາ
image

ກອງປະຊຸມວິຊາການຜ່ານເນື້ອໃນເອກະສານປະມູນການຈັດຊື້ຕາມກອບຕົກລົງ (Framework Agreement)

ໃນວັນທີ 23 ມັງກອນ 2024 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງທະນາຄານໂລກ (ຊັ້ນ G), ພະແນກຄຸ້ມຄອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ທິມງານທະນາຄານໂລກ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການຜ່ານເນື້ອໃນເອກະສານປະມູນການຈັດຊື້ຕາມກອບຕົກລົງ (Framework Agreement), ຊື່ງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ປຶກສາຫລື, ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບເອກະສານການປະມູນ ແລະ ປະກອບແນວຄວາມຄິດເຫັນໃຫ້ຮ່າງເອກະສານການຈັດຊື້ຕາມກອບຕົກລົງ(Framework Agreement). ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ ຕາງໜ້າຈາກ ບັນດາ 04 ກະຊວງທົດລອງ, ພະແນກຄຸ້ມຄອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທິມງານທະນາຄານໂລກ.

5 ເດືອນຜ່ານມາ
image

ກອງປະຊຸມຝືກອົບຮົມແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ໃຫ້ບັນດາກົມອ້ອມຂ້າງກະຊວງ, ສູນ, ສະຖາບັນ ທີ່ຂື້ນກັບກະຊວງ ແລະ ຫົວໜ່ວຍການເງິນ ທີ່ຂື້ນກັບສູນກາງ

ໃນວັນທີ 21-22 ທັນວາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງກະຊວງສືກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງສືກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 7666/ສສກ, ລົງວັນທີ 5 ທັນວາ 2023 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝືກອົບຮົມແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ໃຫ້ບັນດາກົມອ້ອມຂ້າງກະຊວງ, ສູນ, ສະຖາບັນ ທີ່ຂື້ນກັບກະຊວງ ແລະ ຫົວໜ່ວຍການເງິນ ທີ່ຂື້ນກັບສູນກາງ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບບັນດານິຕິກຳທີ່ຕິດພັນ; ພ້ອມນັ້ນໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນການສ້າງແຜນຈັດຊື້, ຂະບວນການ, ຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເອກະສານການປະມູນສະບັບເອກະພາບ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ດາຣາ ພຣະກອນຄໍາ ຫົວໜ້າກົມການເງິນ ກະຊວງສືກສາທິການ ແລະ ກິລາ.

6 ເດືອນຜ່ານມາ
image

ກອງປະຊຸມວິຊາການກ່ຽວກັບການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຄົງຄ້າງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ເວບໄຊການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ

ໃນວັນທີ 12 ທັນວາ 2023, ເວລາ 13:30 ໂມງທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ G ຂອງຫ້ອງການທະນາຄານໂລກ, ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ, ກະຊວງການເງິນໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າການນໍາໃຊ້ເວບໄຊຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ. ກອງປະຊຸມໄດ້ດໍາເນີນ ແລະ ນໍາພາໂດຍ ພະແນກຄຸ້ມຄອງການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ແລະ ລາຄາ (ຄຈລ), ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ, ກະຊວງການເງິນ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າຈາກທະນາຄານໂລກ ແລະ ບັນດາກະຊວງທີ່ເປັນຜູ້ນໍາໃຊ້ເວບໄຊດັ່ງກ່າວ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນເພື່ອລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜົນຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງວັນທີ 11 ສິງຫາ 2023 ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນຕໍ່ກັບບັນຫາຄົງຄ້າງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນໍາໃຊ້ເວບໄຊ ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ.

6 ເດືອນຜ່ານມາ
image

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບປະມູນການຈັດຊື້ຕາມກອບຕົກລົງ (Framework Agreement)

ໃນວັນທີ 06 ກັນຍາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ (ຊັ້ນ 6), ພະແນກຄຸ້ມຄອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທິມງານທະນາຄານໂລກ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບເອກະສານປະມູນການຈັດຊື້ຕາມກອບຕົກລົງ (Framework Agreement), ລະບົບການປະເມີນປະມູນການຈັດຊື້ຕາມກອບຕົກລົງ (Framework Agreement) ແລະ ປຶກສາຫາລື, ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບເອກະສານການປະມູນ ແລະ ທົດລອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດຊື້ຕາມກອບຕົກລົງ ໃຫ້ ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ. ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ ຕາງໜ້າຈາກ ບັນດາກົມອ້ອມຂ້າງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ພະແນກຄຸ້ມຄອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທິມງານທະນາຄານໂລກ.

10 ເດືອນຜ່ານມາ
image

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ເອກະພາບແຜນເຮັດວຽກໃນການທົດລອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດຊື້ຕາມກອບຕົກລົງ (Framework Agreement)

ໃນວັນທີ 04 ກັນຍາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງທະນາຄານໂລກ (ຊັ້ນ G) ພະແນກຄຸ້ມຄອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທິມງານທະນາຄານໂລກ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການຮັບຮອງເອກະສານປະມູນການຈັດຊື້ຕາມກອບຕົກລົງ (Framework Agreement) ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ເອກະພາບເອກະພາບກ່ຽວກັບແຜນການເຮັດວຽກໃນການກຽມເອກະສານການປະມູນ ແລະ ທົດລອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດຊື້ຕາມກອບຕົກລົງ ໃຫ້ 04 ກະຊວງທົດລອງຄື: ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງ ສືກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ແລະ ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ. ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ ຕາງໜ້າຈາກ ກະຊວງທົດລອງ, ພະແນກຄຸ້ມຄອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທິມງານທະນາຄານໂລກ.

10 ເດືອນຜ່ານມາ
image

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມເພື່ອເປັນຄູຝຶກກ່ຽວກັບກົນໄກການແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ.

ໃນວັນທີ 05 ກັນຍາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງທະນາຄານໂລກ (ຊັ້ນ G), ພະແນກຄຸ້ມຄອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທິມງານທະນາຄານໂລກ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມເພຶ່ອເປັນຄູຝຶກກ່ຽວກັບກົນໄກການຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ໃຫ້ຄະນະສະເພາະກິດຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 2564/ກງ, ລົງວັນທີ 25 ມິຖຸນາ 2023 ແລະ ທິມງານຊ່ຽວຊານຈາກທະນາຄານໂລກເປັນຜູ້ຝຶກໃນຄັ້ງນີ້, ກອງປະຊຸມໄດ້ລາຍງານ ແລະ ໄດ້ຍົກຕົວຢ່າງໃນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົນໄກການຮ້ອງທຸກທີ່ເກີນຜ່ານມາ.

10 ເດືອນຜ່ານມາ
image

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວຽກງານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ

ໃນວັນທີ 25 ສິງຫາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫັວດດີການສັງຄົມ ແຂວງ ສະຫັວນນະເຂດ, ໄດ້ຈັດກອງກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວຽກງານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ເຊີ່ງມີບັນດາພະນັກງານເຂົ້າຮ່ວມຈາກ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ພະແນກແຮງງານ 4 ແຂວງ ຄຳມ່ວນສະຫວັນ ຈໍາປາສັກ ແລະ ສາລະວັນ ໂດຍ ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ລີປາວ ຢ່າງ ຄະນະປະຈໍາກະຊວງ, ຮອງລັດລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ຫ້ອງການດຳເນີນກອງປະຊຸມກອງປະຊຸມ ແລະ ໄດ້ແລກປ່ຽນບົດຮຽນຢ່າງກົງໄປ ກົງມາ ຢ່າງຝົດເຟື້ອນ.

10 ເດືອນຜ່ານມາ
image

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ Technical Assistance (TA) Strengthening Public Procurement and Financial Management in Lao PDR

ໃນວັນທີ 21 ສິງຫາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ (ຊັ້ນ 03), ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ Technical Assistance (TA) Strengthening Public Procurement and Financial Management in Lao PDR. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ທອງລິດ ກິ່ງແກ້ວອຸດົມ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ ກະຊວງ ການເງິນ, ຊື່ງການປຶກສາຫາລືໄດ້ລົງເລີກ ເຊັ່ນ: ການເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບວຽກງານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດວ້ຍທຶນຂອງລັດ, ການປັບປຸງຄໍາແນະນໍາ, ເອກະສານ, ຄູ່ມືການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ, ງົບປະມານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ອຶ່ນໆ.

10 ເດືອນຜ່ານມາ
image

ກອງປະຊຸມວິຊາການກ່ຽວກັບການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຄົງຄ້າງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ເວບໄຊຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ

ໃນວັນທີ 11 ສິງຫາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງທະນາຄານໂລກ (ຊັ້ນ G), ຕາງໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທິມງານທະນາຄານໂລກ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການຮ່ວມກັບບັນດາທ່າາທີ່ ຕາງໜ້າຈາກບັນດາກະຊວງອ້ອມຂ້າງສູນກາງ (ໃນນາມຜູ້ໄດ້ຮັບອະນຸມັດເປັນຜູ້ນໍາໃຊ້ ເວບໄຊ້ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ) ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຄົງຄ້າງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ເວບໄຊ ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ. ກອງປະຊຸມໄດ້ລາຍງານ ແລະ ທົບທວນຄືນຜົນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມບົດບັນທືກກອງປະຊຸມຄັ້ງເດືອນ ມີນາ 2023 ຜ່ານມາເປັນຕົ້ນ ການອອກຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບພາຍໃນກະຊວງ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ເວບໄຊຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ຮອດປະຈຸບັນມີ 1 ກະຊວງ (ສຳເລັດ), 5 ກະຊວງ (ກໍາລັງລໍຖ້າອະນຸມັດ) ແລະ ສ່ວນ 9 ກະ ຊວງທີ່ຍັງເຫຼືອແມ່ນກຳລັງດຳເນີນການລາຍງານຕາມລະບຽບການ; ສຳລັບການເອົາແຈ້ງການເຊີນປະມູນອັບໂຫຼດລົງເວບໄຊມີ ຈຳນວນ 67 ແຈ້ງການ (ໃນນັ້ນມີຂອງກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກວມເອົາຈຳ ນວນ 37 ແຈ້ງການ) ແລະ ນອກນັ້ນ, ກໍ່ຍັງໄດ້ສຳເລັດການແກ້ໄຂການປະກາດການຈັດຊື້ໂດຍໃຫ້ຍ້າຍວິທີການຈັດຊື້ມາຢູ່ທາງໜ້າຮູບແບບການຈັດຊື້ ຕາມຂັ້ນຕອນ.

10 ເດືອນຜ່ານມາ
image

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຜົນກະທົບທາງດ້ານກົດໜາຍ ຕໍ່ອານຸສັນຍາສະບັບທີ 02 ເພື່ອປັບປຸງສັນຍາການຄ້າເສລີອາຊຽນ-ອົດສະຕາລີ-ນິວຊີແລນ

ໃນວັນທີ 11 ສິງຫາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ໂຮງແຮມຄາວພາຊາ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຜົນກະທົບທາງດ້ານກົດໜາຍ ຕໍ່ອານຸສັນຍາສະບັບທີ 02 ເພື່ອປັບປຸງສັນຍາການຄ້າເສລີອາຊຽນ-ອົດສະຕາລີ-ນິວຊີແລນ. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ໄຊຊະນະ ໄຊຍະກອນ ຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ຊື່ງການປຶກສາຫາລືໄດ້ລົງເລີກ ເຊັ່ນ: ການກະກຽມລົງນາມອະນຸສັນຍາສະບັບທີື່ 2 ເພືື່ອປັບປຸງສັນຍາການຄ້າເສລີອາຊຽນ-ອົດສະຕາລີ-ນິວຊີແລນ, ປະເມີນຜົນປະໂຫຍດ, ຜົນກະທົບທາງ ດ້ານການເມືອງ, ຄວາມໝັື້ນຄົງ, ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບອືື່ນໆຂອງສັນຍາ, ແຜນວຽກເພືື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາອະນຸສັນຍາສະບັບທີ 2 ເພືື່ອປັບປຸງສັນຍາການນິວຊີແລນ-ອົດສະຕາລີ-ຄ້າເສລີອາຊຽນ ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ປຶກສາຫາລືຢ່າງກົງໄປກົງມາ ແລະ ສໍາເລັດລົງໃນວັນດຽວກັນ.

11 ເດືອນຜ່ານມາ
image

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ

ໃນວັນທີ 08 ສິງຫາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມກົມຄຸ້ມຄອງຊັບແຫ່ງລັດ (ຊັ້ນ 3), ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວຽກງານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ໃຫ້ພະນັກງານພະແນກຄຸ້ມຄອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ແລະ ລາຄາ ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອຍົກລະດັບໃຫ້ພະນັກງານປະກອບເຂົ້າໃນການນໍາໃຊ້ເອກສານກ່ຽວກັບວຽກງານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ເພື່ອນໍາໄປເຜີຍແຜ່ຕໍ່ກ່ຽວກັບບັນດາກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນອານາຄົດ ຊື່ງນໍາສະເໜີໂດຍ ທ່ານ ນາງ ອາລຸນນີ ມະນີປະກອນ ຮອງພະແນກຄຸ້ມຄອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ແລະ ລາຄາ ໂດຍການລົງເລີກຂັ້ນຕອນ, ການສ້າງແຜນ, ບົດປະເມີນ ແລະ ວິທີການນໍາໃຊ້ເອກະສານການປະມູນສະບັບເອກະພາບ.

11 ເດືອນຜ່ານມາ
image

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວຽກງານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ

ໃນວັນທີ 07 ສິງຫາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນສອງ (ຕຶກຫ້ອງການ) ທີ່ ອົງການປະກກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໄດ້ຈັດກອງກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວຽກງານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ເຊີ່ງມີບັນດາພະນັກງານໃນອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ເຂົ້າຮ່ວມ ເຊິ່ງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນດໍາເນີນໃນເວລາ ໜື່ງວັນເຕັມ ແລະ ໄດ້ແລກປ່ຽນບົດຮຽນຢ່າງກົງໄປ ກົງມາ ຢ່າງຝົດເຟື້ອນ.

11 ເດືອນຜ່ານມາ
image

ປະຊຸມການນໍາສະເໜີຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານເຕັກນິກ (TA) ການປະເມີນຄວາມສາມາດໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ແລະ ການບໍລິຫານການເງິນໃນ ສປປລາວ

ໃນວັນທີ 24 ກໍລະກົດ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ ກະຊວງ ການເງິນ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມການນໍາສະເໜີຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານເຕັກນິກ (TA) ການປະເມີນຄວາມສາມາດໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ແລະ ການບໍລິຫານການເງິນໃນ ສປປລາວ. ໂດຍການເປັນປະທານ ທ່ານ ສົມບູນ ລັດຕະນະພອນ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ, ຊື່ງມີບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນຕົ້ນ: ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ, ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

11 ເດືອນຜ່ານມາ
image

ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືການກະກຽມການປະມູນ ແລະ ກວດກາວຽກໂຄງການສ້ອມແປງຫຼັງອາຄານຮຽນ 03 ຊັ້ນ

ໃນວັນທີ 13 ກໍລະກົດ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນສອງ (ຕຶກຫ້ອງການ) ທີ່ ສະຖາບັນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການກະກຽມປະມູນ ແລະ ກວດກາວຽກໂຄງການສ້ອມແປງຫຼັງຄາອາຄານຮຽນ 03 ຊັ້ນ. ຫໍພັກຍິງ-ຊາຍ ຕຶກ H, ຕຶກສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ສະໂມສອນໃຫ່ຍ ຂອງ ສະຖາບັນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ເຊີ່ງມີບັນດາຄະນະກໍາມະການປະມູນໃນຂໍ້ຕົກລົງຂອງສະຖາບັນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ແລະ ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ ກະຊວງ ການເງິນ.

1 ປີຜ່ານມາ
image

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ເອກສານການວ່າຈ້າງທີ່ປຶກສາສໍາລັບການນໍາໃຊ້ງົບປະມານແຫ່ງລັດ

ໃນວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມກົມຄຸ້ມຄອງຊັບແຫ່ງລັດ (ຊັ້ນ 3), ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ເອກສານການວ່າຈ້າງທີ່ປຶກສາສໍາລັບການນໍາໃຊ້ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໃຫ້ພະນັກງານພະແນກຄຸ້ມຄອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ແລະ ລາຄາ ແລະ ບັນດາພະແນກພາຍໃນກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອຍົກລະດັບໃຫ້ພະນັກງານປະກອບເຂົ້າໃນການນໍາໃຊ້ເອກສານການວ່າຈ້າງທີ່ປຶກສາສໍາລັບການນໍາໃຊ້ງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນອານາຄົດ ຊື່ງນໍາສະເໜີໂດຍ ທ່ານ ຄໍາເພັດ ຈັນວົງນະລາດ ຊ່ຽວຊານອາວຸໂສດ້ານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂອງທະນາຄານໂລກແມ່ນຊ່ຽວຊານຂອງທະນາຄານໂລກ ໂດຍການລົງເລີກຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການຮູບແບບການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາ ດັ່ງນີ້: ການຈັດຈ້າງຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຄາ (QCBS), ການຈັດຈ້າງສະເພາະຄຸນນະພາບ (QBS), ການຈັດຈ້າງຕາມງົບປະມານຕົວຈິງ (FBS), ການຈັດຈ້າງຕາມມູນຄ່າຕໍ່າ (LCS), ການຈັດຈ້າງຕາມຄຸນວຸດທິ (CQS) ແລະ ການຈັດຈ້າງແຫຼ່ງດຽວ (SSS).

1 ປີຜ່ານມາ
image

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ເອກສານການວ່າຈ້າງທີ່ປຶກສາສໍາລັບການນໍາໃຊ້ງົບປະມານແຫ່ງລັດ

ໃນວັນທີ 28 ມິຖຸນາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມກົມຄຸ້ມຄອງຊັບແຫ່ງລັດ (ຊັ້ນ 3), ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ເອກສານການວ່າຈ້າງທີ່ປຶກສາສໍາລັບການນໍາໃຊ້ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໃຫ້ພະນັກງານພະແນກຄຸ້ມຄອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ແລະ ລາຄາ ແລະ ບັນດາພະແນກພາຍໃນກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອຍົກລະດັບໃຫ້ພະນັກງານປະກອບເຂົ້າໃນການນໍາໃຊ້ເອກສານການວ່າຈ້າງທີ່ປຶກສາສໍາລັບການນໍາໃຊ້ງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຂົ້າໃນວຽກງານວິຊາສະເພາະຂອງຕົນ ຊື່ງນໍາສະເໜີໂດຍ ທ່ານ ຄໍາເພັດ ຈັນວົງນະລາດ ຊ່ຽວຊານອາວຸໂສ ດ້ານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂອງທະນາຄານໂລກ ໂດຍການລົງເລີກຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການຮູບແບບການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາ ດັ່ງນີ້: TOR, Cost Estimate (Budget), Advertising, Short List of Consultants, Request for Proposal (RFP), Letter of Invitation (LOI), Instructions to Consultants, Data Sheet (ITC), Receipt of Opening of Proposals, Evaluation, Negotiations and Award of Contract, Publication of Award of Contract.

1 ປີຜ່ານມາ
image

ກອງປະຊຸມການປະເມີນຄວາມພ້ອມຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແບບອີເລັກໂຕຼນິກ (E-Government Procurement)

ໃນວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ G ຂອງທະນາຄານໂລກ (WB) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມການປະເມີນຄວາມພ້ອມໃນການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຜ່ານທາງເອເລັດໂທນິກ (E-Government Procurement) ເພື່ອສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນອານາຄົດໄດ້ ຊື່ງແມ່ນຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດຂອງທະນາຄານໂລກ ເປັນຜູ້ນໍາສະເໜີ, ຊື່ງເປົ້າໜາຍເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນຕາງໜ້າຈາກບັນດາກະຊວງອ້ອມຂ້າງສູນກາງເຂົ້າຮ່ວມ.

1 ປີຜ່ານມາ
image

ກອງປະຊຸມການປະເມີນຄວາມພ້ອມຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງລັດແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ທີ່ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ

ໃນວັນທີ 24 ພຶດສະພາ 2023 ທີ່ພະແນກການເງິນ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອປະເມີນຄວາມພ້ອມ ແລະ ລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວຽກງານການຈະຫັນວຽກຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທືນຂອງລັດເປັນທັນສະໃໝ ແບບເອເລັກໂຕນິກ (E-GP) ຊື່ງມີຕາງຫນ້າ 5 ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງ ແລະ 1 ເມືອງເທດສະບານ ເຂົ້າຮ່ວມ ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນວຽກງານການສ້າງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແບບອີເລັກໂຕຼນິກ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນອານາຄົດ ຊື່ງແມ່ນຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດຂອງທະນາຄານໂລກ ນໍາສະເໜີ. ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ປອ ສຸກກະເສີມ ສີຫານຸວົງ ຫົວໜ້າພະແນກການເງິນ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ.

1 ປີຜ່ານມາ
image

ກອງປະຊຸມການປະເມີນຄວາມພ້ອມຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງລັດແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ທີ່ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

ໃນວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2023 ທີ່ພະແນກການເງິນ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອປະເມີນຄວາມພ້ອມ ແລະ ລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວຽກງານການຈະຫັນວຽກຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທືນຂອງລັດເປັນທັນສະໃໝ ແບບເອເລັກໂຕນິກ (E-GP) ຊື່ງມີຕາງຫນ້າ 5 ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງ ແລະ 1 ເມືອງເທດສະບານ ເຂົ້າຮ່ວມ ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນວຽກງານການສ້າງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແບບອີເລັກໂຕຼນິກ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນອານາຄົດ ຊື່ງແມ່ນຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດຂອງທະນາຄານໂລກ ນໍາສະເໜີ. ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ຄໍາເພັດ ສີລາທອງນິດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການເງິນ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ.

1 ປີຜ່ານມາ
image

ກອງປະຊຸມການປະເມີນຄວາມພ້ອມຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງລັດແບບເອເລັກໂຕຣນິກ

ໃນວັນທີ 16 ພຶດສະພາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງຫ້ອງການທະນາຄານໂລກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມການປະເມີນຄວາມພ້ອມໃນການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຜ່ານທາງເອເລັດໂທນິກ ເພື່ອສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນອານາຄົດ ຊື່ງແມ່ນຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດຂອງທະນາຄານໂລກ ນໍາສະເໜີ. ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມລະຫວ່າງ ທ່ານ ທອງລິດ ກິ່ງແກ້ວອຸດົມ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ ແລະ ທ່ານ ນາງ ເອເລນ້າ ຈໍຈີວາ ແອນໂດນົບສກາ (Elena Georgieva-Andonovska), ຊ່ຽວຊານອາວຸໂສ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງພາກລັດ ແລະ ເປັນຫົວໜ້າແຜນງານປະຕິຮູບການຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດ ຊື່ງມີບັນດາກົມອ້ອມຂ້າງກະຊວງການເງິນເຂົ້າຮ່ວມເປັນຕົ້ນ: ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ, ກົມເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເງິນ, ຫ້ອງການກະຊວງ, ຄັ້ງເງິນແຫ່ງຊາດ, ກົມນະໂຍບາຍການເງິນ, ຜູ້ຕ່າງໜ້າຈາກທະນາຄານໂລກ ແລະ ໂຄງການປະສານງານ (PIU).

1 ປີຜ່ານມາ
image

ທັດສະນະສຶກສາກ່ຽວກັບການຈັດຊື້ - ຈັດຈ້າງສີຂຽວພາກລັດ ແລະ ສະຫຼາກສິ່ງແວດລ້ອມ ຄະນະຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສີຂຽວພາກລັດ ສປປ ລາວ ທີ່ ປະເທດຍີປຸ່ນ

ໃນວັນທີ 27-28 ເມສາ 2023 ຄະນະຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສີຂຽວພາກລັດ ສປປ ລາວ ທັດສະນະສຶກສາກ່ຽວກັບການຈັດຊື້ - ຈັດຈ້າງສີຂຽວພາກລັດ ແລະ ສະຫຼາກສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ IMPERIAL HOTEL TOKYO ແລະ ບໍລິສັດ Canon ປະເທດຍີປຸ່ນ, ໂດຍການສະໜັບສະໜູນ ຈາກລັດຖະບານອົດສະຕາລີ ຜ່ານທະນາຄານໂລກ ແລະ ໂຄງການ GIZ.

1 ປີຜ່ານມາ
image

ຄະນະຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສີຂຽວພາກລັດ ສປປ ລາວ ທັດສະນະສຶກສາກ່ຽວກັບການຈັດຊື້ - ຈັດຈ້າງສີຂຽວພາກລັດ ແລະ ສະຫຼາກສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ ເມືອງ Yokohama ແລະ ບໍລິສັດ ASKUL Corpration ປະເທດຍີປຸ່ນ

ໃນວັນທີ 26 ເມສາ 2023 ຄະນະຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສີຂຽວພາກລັດ ສປປ ລາວ ທັດສະນະສຶກສາກ່ຽວກັບການຈັດຊື້ - ຈັດຈ້າງສີຂຽວພາກລັດ ແລະ ສະຫຼາກສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ ເມືອງ Yokohama ແລະ ບໍລິສັດ ASKUL Corpration ປະເທດຍີປຸ່ນ, ໂດຍການສະໜັບສະໜູນ ຈາກລັດຖະບານອົດສະຕາລີ ຜ່ານທະນາຄານໂລກ ແລະ ໂຄງການ GIZ.

1 ປີຜ່ານມາ
image

ທັດສະນະສຶກສາກ່ຽວກັບການຈັດຊື້ - ຈັດຈ້າງສີຂຽວພາກລັດ ແລະ ສະຫຼາກສິ່ງແວດລ້ອມ ຄະນະຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສີຂຽວພາກລັດ ສປປ ລາວ ທີ່ປະເທດຍີປຸ່ນ

ໃນວັນທີ 24-29 ເມສາ 2023 ຄະນະທັດສະນະສຶກສາກ່ຽວກັບການຈັດຊື້ - ຈັດຈ້າງສີຂຽວພາກລັດ ແລະ ສະຫຼາກສິ່ງແວດລ້ອມ ຄະນະຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສີຂຽວພາກລັດ ສປປ ລາວ ທີ່ປະເທດຍີປຸ່ນ, ໂດຍການສະໜັບສະໜູນ ຈາກລັດຖະບານອົດສະຕາລີ ຜ່ານທະນາຄານໂລກ ແລະ ໂຄງການ GIZ

1 ປີຜ່ານມາ
image

ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນໍາລວມ ແລະ ຄະນະວິຊາການດ້ານເນື້ອໃນກ່ຽວກັບວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສີຂຽວພາກລັດ ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 6-8 ເມສາ 2023 ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແຂວງ ວຽງຈັນ

ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນໍາລວມ ແລະ ຄະນະວິຊາການດ້ານເນື້ອໃນກ່ຽວກັບວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສີຂຽວພາກລັດ ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 6-8 ເມສາ 2023 ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແຂວງ ວຽງຈັນ

1 ປີຜ່ານມາ
image

ຝຶກອົບຮົມວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດວ້ຍທຶນຂອງລັດ

ໃນວັນທີ 04 ເມສາ 2023 ທີ່ ສໍານັກງານໃຫ່ຍ ບໍລິສັດໄປສະນີ ຈໍາກັດ ຫ້ອງປະຊຸມ ຊັ້ນ 4 ຫ້ອງ 209 ບ້ານຊຽງຍືນ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ດ້ານວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດວ້ຍທຶນຂອງລັດ ເພື່ອໜູນໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ.

1 ປີຜ່ານມາ
image

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ວຽກງານນໍາໃຊ້ຊັບສິນຂອງລັດ ທີ່ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ.

ໃນວັນທີ 29 ມີນາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ທີ່ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ວຽກງານນໍາໃຊ້ຊັບສິນຂອງລັດ ທີ່ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ.

1 ປີຜ່ານມາ
image

ກອງປະຊຸມວິຊາການກັບການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຄົງຄ້າງ ໃນການນໍາໃຊ້ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ເວບໄຊ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທືນຂອງລັດ

ໃນວັນທີ 30 ມີນາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງທະນາຄານໂລກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ ກະຊວງການເງິນ ຮ່ວມກັບທະນາຄານໂລກ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການກັບການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຄົງຄ້າງ ໃນການນໍາໃຊ້ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ເວບໄຊ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທືນຂອງລັດ ເຊີ່ງມີບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກອົງການ/ກະຊວງ ອ້ອມຂ້າງສູນກາງ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກທະນາຄານໂລກ.

1 ປີຜ່ານມາ
image

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມເພື່ອແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ

ໃນວັນທີ 16 ມີນາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງທະນາຄານໂລກ (WB) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ.

1 ປີຜ່ານມາ
image

ປະຊຸມວິຊາການກ່ຽວກັບການຕິດຕາມການນໍາໃຊ້ເວບໄຊການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

ປະຊຸມວິຊາການກ່ຽວກັບການຕິດຕາມການນໍາໃຊ້ເວບໄຊການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

1 ປີຜ່ານມາ
image

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມເຜີຍແຜ່ຂໍ້ຕົກລົງວ້າດ້ວຍກໍານົດໜາຍໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານລັດ, ການປະຢັດ ແລະ ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍ ເລກທີ /ກງ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດວ້ຍທຶນຂອງລັດ

ໃນວັນທີ 13 ກຸມພາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ 403, ຕືກສໍານັກງານສົ່ງເສີມຈຸນລະວິສາຫາກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາຍນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຂິດຄວາມສາມາດໃຫ້ພະນັກງານ ກ່ຽວກັບລະບຽບການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານ ແລະ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັກ ພ້ອມທັງຂັ້ນຕອນການດໍາເນີນເອກະສານຕ່າງໆທີ່ຈໍາເປັນ.ໂດຍ ການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ປອ ບຸນເພັງ ສີບຸນເຮືອງ ຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ.

1 ປີຜ່ານມາ
image

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການເງິນ ຂອງໂຄງການພັດທະນາຕາມແລວທາງເສດເສດຖະກິດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ເພື່ອການເຊື່ອມຈອດ-ເຊື່ອມຍົງ ແລະ ວຽກງານທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດວ້ຍທຶນຂອງລັດ

ໃນວັນທີ 6-11 ກຸມພາ 2023 ໄດ້ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການເງິນ ຂອງໂຄງການພັດທະນາຕາມແລວທາງເສດເສດຖະກິດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ເພື່ອການເຊື່ອມຈອດ-ເຊື່ອມຍົງ ແລະ ວຽກງານທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດວ້ຍທຶນຂອງລັດ ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແຂວງ ວຽງຈັນ

1 ປີຜ່ານມາ
image

ກອງປະຊຸມທົດລອງການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ເອກະສານການປະມູນຈັດຊື້ຕາມກອບຕົກລົງ (Framework Agreement) ໃຫ້ບັນດາ 4 ກະຊວງທົດລອງ.

ໃນວັນທີ 27 ມັງກອນ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມທະນາຄານໂລກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ທົດລອງການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື, ຂັ້ນຕອນການທົດລອງລະບົບການປະເມີນການຈັດຊື້ຕາມກອບຕົກລົງ (Framework Agreement) ແລະ ເອກະສານການປະມູນການຈັດຊື້ຕາມກອບຕົກລົງ ໃຫ້ 4 ກະຊວງທົດລອງຄື: ກະຊວງ ການເງິນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍແມ່ນບໍລິສັດ ທີ່ປຶກສາ ABC ເປັນຜູ້ຝຶກໃຫ້.

1 ປີຜ່ານມາ
image

ປະຊຸມເພື່ອທົບທວນ ແລະລາຍງານຄວາມຄືບຄວາມຂອງກິດຈະກຳຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງພາຍໃຕ້ໂຄງການ PFM

ໃນວັນທີ 11 ມັງກອນ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມກະຊວງການເງິນ (ຊັ້ນ 3) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທິມງານຈາກທະນາຄານໂລກ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອທົບທວນ ແລະລາຍງານຄວາມຄືບຄວາມຂອງກິດຈະກຳຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງພາຍໃຕ້ໂຄງການ PFM ທີ່ຍັງດໍາເນີນຢູ່ຄື 1) ການຕິດຕາມການນໍາໃຊ້ເວບໄຊຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, 2) ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງພະແນກ ຄຈລ, 3) ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ 4) ລາຍລະອຽດຂອງ TOR ເພື່ອຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາມາປະເມີນຄວາມພ້ອມໃນການນໍາໃຊ້ລະບົບ ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງອີເລັກໂຕນິກຂອງລັດຖະບານ ຫຼື e-GP ຕາມສະບັບພາສາລາວຂ້າງເທິງ ແລະ ກິດຈະກຳອື່ນໆ.

1 ປີຜ່ານມາ
image

ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ເວບໄຊ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ຄັ້ງທີ 2

ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ເວບໄຊ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ຄັ້ງທີ 2

1 ປີຜ່ານມາ
image

ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ, ທຶນກູ້ຢືມ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຂອງ ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ

ໃນວັນທີ 24 ພະຈິກ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫ່ຍຊັ້ນ 6 ຂອງ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ໄດ້ຈັດຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ, ທຶນກູ້ຢືມ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຂອງ ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ.

1 ປີຜ່ານມາ
image

ການຝຶກອົບຮົມການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ

ວັນທີ 25-27 ເມສາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ພະແນກການເງິນແຂວງຫຼວງພະບາງ ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດກະຊວງການເງິນ ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ເອກະສານ ມາດຖານການປະມູນ ສະບັບເອກະສານພາບ, ບົດປະເມີນສະບັບເອກະສານພາບ ແລະ ຄູ່ມືການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທືນຂອງລັດ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສົມບູນ ລັດຕະນະພອນ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ ກະຊວງ ການເງິນ. ມີຄູຝຶກ ແລະ ສຳມະນາກອນ ຈາກພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.

2 ປີຜ່ານມາ
image

ຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ເອກະສານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ

ວັນທີ 14-15 ພຶດສະພາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມວຽກງານການນໍາໃຊ້ເອກະສານ ມາດຖານການປະມູນ ສະບັບເອກະສານພາບ, ບົດປະເມີນສະບັບເອກະສານພາບ, ຄູ່ມືການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທືນຂອງລັດ ແລະ ວິທີການນໍາໃຊ້ເວບໄຊການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ,

2 ປີຜ່ານມາ
image

ກອງປະຊຸມການຝຶກອົບຮົມການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ

ໃນວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມການຝຶກອົບຮົມການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ໂດຍວິທະຍາທະຍາກອນຈາກ ພະແນກຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ແລະ ລາຄາ ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ, ກະຊວງ ການເງິນ.

2 ປີຜ່ານມາ
image

ຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ເວບໄຊ໌ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ໃຫ້ບັນດາກະຊວງ

ໃນວັນທີ 31 ພຶດສະພາ 2022 ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ເປີດຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ເວບໄຊ໌ ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ໃຫ້ບັນດາກະຊວງ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມນໍາພາຝຶກອົບຮົມຂອງທ່ານ ພີມພາ ພົມມະວົງ ຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ແລະ ລາຄາ, ມີຕາງໜ້າບໍລິສັດທີ່ພັດທະນາເວບໄຊ໌ ແລະ ບັນດາຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກຕົວຈິງ ໃນວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຈາກຫ້ອງການກະຊວງການເງິນ ແລະ ບັນດາກະຊວງ ເຂົ້າຮ່ວມ. ເຊິ່ງຊຸດຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວແມ່ນພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນຈາກແຜນງານຂອງທະນາຄານໂລກ ໃນການຊຸກຍູ້ການປະຕິຮູບການຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດ ໂດຍການໃຫ້ທຶນຈາກ ສະຫະພາບເອີຣົບ.

2 ປີຜ່ານມາ
image

ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເອກະສານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ໃຫ້ບັນດາກົມອ້ອມຂ້າງກະຊວງການເງິນ

ໃນວັນ 30 ພຶດສະພາ 2022 ທີ່ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເອກະສານຈັດຊື້–ຈັດຈ້າງ ດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ໃຫ້ບັນດາກົມອ້ອມຂ້າງກະຊວງການເງິນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ພຸດທະສິນ ເຮືອງທະວົງ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ ກະຊວງການເງິນ, ມີຄະນະພະແນກ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງບັນດາກົມອ້ອມຂ້າງກະຊວງການເງິນເຂົ້າຮ່ວມ.

2 ປີຜ່ານມາ
image

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືເພື່ອເອົາຂໍ້ມູນໃສ່ການພັດທະນາລະບົບປະມີນຂອງການຈັດຊື້ຕາມຂອບຕົກລົງ

ໃນວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2022 ນີ້, ທີ່ກະຊວງການເງິນ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືເອົາຂໍ້ມູນໃສ່ການພັດທະນາລະບົບປະເມີນຜົນຂອງການຈັດຊື້ຕາມຂອບຕົກລົງ (Framework Agreement), ໂດຍການຮ່ວມຂອງທ່ານ ປີເຕີ້ ເທຣບເຕ້ (Peter Trepte) ຊ່ຽວຊານສາກົນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຈາກທະນາຄານໂລກ, ມີຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານດັ່ງກ່າວຈາກກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເຂົ້າຮ່ວມ.

2 ປີຜ່ານມາ
image

ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ກົນໄກແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກ

ອີງຕາມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 30/ສພຊ, ລົງວັນທີ 2 ພະຈິກ2017; ອີງຕາມ ແຜນງານຂອງໂຄງການ ປະຕິບັດຮູບການເງິນ ພາກລັດທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຈາກອົງການ EU ແມ່ນທະນາຄານໂລກ ໃນການສະໜັບສະໜູນ ແຜນງານ ການປະຕິຮູບລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ; ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງທ່ານ ລັດຖະມົນຕິກະຊວງການເງິນ ເລກທີິ 1435/ກງ, ລົງວັນທີ 24 ພຶດສະພາ 2022 ວ່າດ້ວຍ ການອະນຸມັດ ໃຫ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມ ການແກ້ໄຂ້ການຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.

2 ປີຜ່ານມາ
image

Training on the use of PPD documents in Luang Namtha Province

ວັນທີ 25 ເມສາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ພະແນກການເງີນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສີນແຫ່ງລັດກະຊວງການເງີນ ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ເອກະສານ ມາດຖານການປະມູນ ສະບັບເອກະສານພາບ, ບົດປະເມີນສະບັບເອກະສານພາບ ແລະ ຄູ່ມືການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທືນຂອງລັດ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ບຸນມີ ໄຊຍະສານ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການເງິນແຂວງ, ມີທ່ານ ພີມພາ ພົມມະວົງ

2 ປີຜ່ານມາ
image

ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ ເປີດນໍາໃຊ້ເວບໄຊ໌ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ

ໃນວັນທີ 21 ເມສາ 2022 ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນໍາໃຊ້ເວບໄຊ໌ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ຂຶ້ນທີ່ກະຊວງການເງິນ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ ບຸນເຫຼືອ ສິນໄຊວໍຣະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ມີທ່ານ ອາເລັກຊັນເດີ ເຄຣເມີ (Alexander Kremer) ຫົວໜ້າຫ້ອງການທະນາຄານໂລກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ນາງ ອີນາ ມາຈູລີໂອນີແຕ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ມີຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມ ແລະ ຄະນະພະແນກທີ່ມາຈາກບັນດາກົມອ້ອມຂ້າງກະຊວງການເງິນ ແລະ ບັນດາກະຊວງອ້ອມຂ້າງເຂົ້າຮ່ວມ.

2 ປີຜ່ານມາ
image

ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ຄໍາແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ

ໃນວັນທີ 1 ກຸມພາ 2021, ຢູ່ທີ່່ໂຮງແຮມ ຄລາວພຣາຊາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 30/ສພຊ, ລົງວັນທີ 02 ພະຈິກ 2017 ແລະ ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 0477/ກງ, ລົງວັນທີ 13 ກຸມພາ 2019 ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດ (ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກສະຫະພາບເອີຣົບຜ່ານທະນາຄານໂລກ EU-WB.

2 ປີຜ່ານມາ
image

ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງເອະສານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ສະບັບເອກະພາບ

ໃນວັນທີ 8 ເມສາ 2021 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໂຮງແຮມລາວເທວ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ ກະຊວງການເງິນ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການປະກອບຄໍາຄິດເຫັນໃສ່ຮ່າງເອກະສານຈັດຊື້–ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ສະບັບເອກະພາບ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດ ຈາກສະຫະພາບເອີຣົບຜ່ານທະນາຄານໂລກ.

2 ປີຜ່ານມາ