ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252

# ຫົວຂໍ້ ກະຊວງ/ອົງການ ປະເພດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ວິທີການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ວັນທີປະກາດ ດາວໂຫຼດ
1 ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນສົມທຽບລາຄາ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ proc_method.ການປະມູນດ້ວຍການສົມທຽບລາຄາ 02/06/2023 ດາວໂຫຼດ
2 ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນສົມທຽບລາຄາ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ proc_method.ການປະມູນດ້ວຍການສົມທຽບລາຄາ 02/06/2023 ດາວໂຫຼດ
3 ຈັດຊື້ພາຫານະ (ລົດຈັກ) ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 26/05/2023 ດາວໂຫຼດ
4 ໜັງສືເຊີນປະເມີນ ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງປູຢາງ 2 ຊັ້ນ ແຕ່ ເມືອງ ປາກທາ ຫາ ເມືອງ ຜາອຸດົມ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ/ຫຼື ສ້ອມແປງ ແລະ ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 02/06/2023 ດາວໂຫຼດ
5 ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ລະບົບການສື່ສານພາກລັດ (Government Chatting Application or G-Chat) ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 18/08/2022 ດາວໂຫຼດ
6 ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ, ອຸປະກອນສື່ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ວຽກງານວິຊາສະເພາະ ປະຈໍາປີ 2023 ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 27/03/2023 ດາວໂຫຼດ
7 ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍຫ້ອງເຮັດວຽກ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ/ຫຼື ສ້ອມແປງ ແລະ ບໍລິການວຽກງານ proc_method.ການປະມູນດ້ວຍການສົມທຽບລາຄາ 12/05/2023 ດາວໂຫຼດ
8 Hybrid Performance-Based Contract (One-Envelope Bidding Process Without Prequalification ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ/ຫຼື ສ້ອມແປງ ແລະ ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 15/05/2023 ດາວໂຫຼດ
9 CONSULTING SERVICE FOR SANITARY AND PHYTOSANITARY (SPS) MANAGEMENT MooERNIZATION AND AGRICULTU ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 12/05/2023 ດາວໂຫຼດ
10 Term of Reference - Procurement Consultant ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 09/05/2023 ດາວໂຫຼດ