ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252

# ຫົວຂໍ້ ກະຊວງ/ອົງການ ປະເພດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຮູບແບບການຈັດຊື້ ວັນທີປະກາດ ດາວໂຫຼດ
1 REQUEST FOR QUOTATION Supply of Road Safety Equipment (Speed gun, alcohol tes, safety cones, safety vest, helmet) ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 17/11/2023 ດາວໂຫຼດ
2 ພິມປື້ມສັງລວມເອກະສານກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຕີລາຄາຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ກະຊວງ ພາຍໃນ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນດ້ວຍການສົບທຽບລາຄາ 24/11/2023 ດາວໂຫຼດ
3 ວຽກຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ການບໍລິການວຽກງານຕ່າງໆ ຂອງ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ປະຈຳປີ 2024 ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 24/11/2023 ດາວໂຫຼດ
4 ອອກແບບ ແລະ ຜະລິດບັດຄະນຜູ້ແທນ (ແບບມີຊິບ) ພ້ອມດ້ວຍອຸປະກອນສະແກນໃບໜ້າ ສຳລັບຈັດກອງປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດອາຊຽນ ແບບວົງແຄບ ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 24/11/2023 ດາວໂຫຼດ
5 ປັບປຸງ, ສ້ອມແປງ ແລະ ປ່ຽນຖ່າຍອາຄານກຽດຕິຍົດ VIP ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ/ຫຼື ສ້ອມແປງ ແລະ ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 15/11/2023 ດາວໂຫຼດ
6 ອອກແບບ ແລະ ຜະລິດ ຖົງຜ້າຝ່າຍສຳລັບໃສ່ເຄື່ອງຫ້ອງການແຈກຢາຍຄະນະຜູ້ແທນ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມອາຊຽນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2024 ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 20/11/2023 ດາວໂຫຼດ
7 ອອກແບບ ແລະ ຜະລິດ ກ່ອງເອກະສານສຳລັບຈັດກອງປະຊຸມອາຊຽນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2024 ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 20/11/2023 ດາວໂຫຼດ
8 ອອກແບບ ແລະ ຜະລິດ ສາຍຫ້ອຍບັດຄະນະຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມອາຊຽນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2024 ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 20/11/2023 ດາວໂຫຼດ
9 ອອກແບບ ແລະ ຜະລິດ ແຟ້ມເອກະສານ ສຳລັບຈັດກອງປະຊຸມອາຊຽນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2024 ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 20/11/2023 ດາວໂຫຼດ
10 ອອກແບບ ແລະ ຜະລິດ ເຂັມຂັດເອີກ ສຳລັບຄະນະທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມອາຊຽນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2024 ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 20/11/2023 ດາວໂຫຼດ