ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252

# ຫົວຂໍ້ ກະຊວງ/ອົງການ ປະເພດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຮູບແບບການຈັດຊື້ ວັນທີປະກາດ ດາວໂຫຼດ
1 ອອກແບບ ແລະ ຕັດເສື້ອໄໝສຳລັບລັດຖະມົນຕີ ທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 57 ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 08/04/2024 ດາວໂຫຼດ
2 ອອກແບບ ແລະ ຜະລິດບັດຄະນະຜູ້ແທນແບບມີຊິບ ພ້ອມດ້ວຍອຸປະກອນສະແກນໃບໜ້າ ສຳລັບລັດຖະມົນຕີ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 57 ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 08/04/2024 ດາວໂຫຼດ
3 ຈັດຈ້າງເຊົາລົດຕູ້ສຳລັບຄະນະຜູ້ແທນທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸດໂສອາຊຽນ ແລະ ກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 08/04/2024 ດາວໂຫຼດ
4 ອອກແບບ ແລະ ຜະລິດບີກໂລຫະສຳລັບລັດຖະມົນຕີ ທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 57 ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 08/04/2024 ດາວໂຫຼດ
5 ສະໜອງເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ (ຈັກກັອບປີ່ເອກະສານ) ເພື່ອຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ອາຊນ ຄັ້ງທີ 57 ແລະ ກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽສຂ້ອງ ໃນວັນທີ 21-27/7/2024 ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 08/04/2024 ດາວໂຫຼດ
6 ອອກແບບ ແລະ ຜະລິດແຟ້ມເອກະສານ ສຳລັບຈັດກອງປະຊຸມອາຊຽນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2024 ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 05/04/2024 ດາວໂຫຼດ
7 ອອກແບບ ແລະ ຜະລິດຖົງຜ້າຝ້າຍສຳລັບໃສ່ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການແຈກຢາຍຄະນະຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມອາຊຽນ ທີ່ຈະຈັດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2024 ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 05/04/2024 ດາວໂຫຼດ
8 ອອກແບບ ແລະ ຜະລິດສາຍຫ້ອຍບັດຄະນະຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມອາຊຽນ ທີ່ຈະຈັດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2024 ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 05/04/2024 ດາວໂຫຼດ
9 ອອກແບບ ແລະ ຜະລິດບິກສຳລັບເຈົ້າໜ້າທີອາວຸດໂສ ແລະ ບິກສຳລັບຄະນະຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມອາຊຽນ ປີ 2024 ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 02/04/2024 ດາວໂຫຼດ
10 Reqeust for Express of Interest National Road Maintenance Engineers AF-C2-27, AF-C2-29, AF-C2-30 ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາແບບບຸກຄົນ 28/03/2024 ດາວໂຫຼດ