ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252

# ຫົວຂໍ້ ກະຊວງ/ອົງການ ປະເພດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ວິທີການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ວັນທີປະກາດ ດາວໂຫຼດ
1 ແຈ້ງການປະມູນຂາຍໄມ້ຂອງລັດ ກະຊວງ ການເງິນ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 10/12/2022 ດາວໂຫຼດ
2 ວຽກການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງການບໍລິການຕ່າງໆປະຈຳປີ 2023 ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 28/12/2022 ດາວໂຫຼດ
3 ການເຂົ້າຮ່ວມຜະລິດຫຼຽນປະເພດຕ່າງໆ, ການພິມໃບຮັບປະກັນຫຼຽນ ແລະ ໃບຍ້ອງຍໍ ກະຊວງ ພາຍໃນ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ proc_method.ການປະມູນດ້ວຍການສົມທຽບລາຄາ 02/03/2022 ດາວໂຫຼດ
4 1. ສ້ອມແປງອຸປະກອນພາຍໃນຫ້ອງການ; 2​. ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ, ນ້ຳມຶກ ແລະ ອຸປະກອນໄອທີ; 3. ສ້ອມແປງພາຫະນະ; 4. ສ້ອມແປງແອເຢັນ ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ/ຫຼື ສ້ອມແປງ ແລະ ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 18/11/2022 ດາວໂຫຼດ
5 ການຈັດຈ້າງການສ້ອມແປງລົດ ພາຍໃນກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ/ຫຼື ສ້ອມແປງ ແລະ ບໍລິການວຽກງານ proc_method.ການປະມູນດ້ວຍການສົມທຽບລາຄາ 01/11/2022 ດາວໂຫຼດ
6 ຈັດຊື້ລົດພະຍາບານຈຳນວນ 04 ຄັນ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 19/01/2023 ດາວໂຫຼດ
7 Test11 ກະຊວງ ພາຍໃນ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 29/11/2022 ດາວໂຫຼດ
8 ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ, ເຄື່ອງອານາໄມສຳນັກງານ, ເຄື່ອງຮັບແຂກ ແລະ ເຄື່ອງອານາໄມພາຫະນະ ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນວົງແຄບ 01/01/2021 ດາວໂຫຼດ
9 ທົດລອງ3 ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 01/11/2022 ດາວໂຫຼດ
10 ການຈັດຊື້ເຄືອງຄອມພິວເຕີ ກະຊວງ ການເງິນ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 28/11/2022 ດາວໂຫຼດ