ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252

# ຫົວຂໍ້ ກະຊວງ/ອົງການ ປະເພດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຮູບແບບການຈັດຊື້ ວັນທີປະກາດ ດາວໂຫຼດ
1 REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST International Consultants ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາແບບບຸກຄົນ 15/07/2024 ດາວໂຫຼດ
2 ICS-065 REQUEST FPR EXPRESS OF INTEREST National Consultant on Cross-Border Trade and Transport Facilitation for Sub-Component 2.2 ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາແບບບຸກຄົນ 18/07/2024 ດາວໂຫຼດ
3 ການຈັດຊື້ປີ້ຍົນໃຫ້ແກ່ຄະນະນຳ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບ, ຄູຝຶກ ແລະ ນັກກິລາຄົນພິການທີມຊາດລາວ ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນກິລາພາຣາແລມປິກເກມທີ່ປາຣີ ປະເທດຝຣັ່ງ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 17/06/2024 ດາວໂຫຼດ
4 ໂຄງການສ້ອມແປງຕຶກອາຄານ ແລະ ລະບົບແອເຢັນສາງເກັບສໍາເນົາຟິມຮູບເງົາລາວ ກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ/ຫຼື ສ້ອມແປງ ແລະ ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 27/06/2024 ດາວໂຫຼດ
5 2939/ກສລ ປະມູນເປີດກວ້າງ ຈັດຊື້ພາຫະນະຮັບໃຊ້ວຽກງານເຕັກນິກ-ວິຊາການ ປະກອບໃຫ້ສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ ແລະ ສະໜາມບິນໜອງຄ້າງ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 04/07/2024 ດາວໂຫຼດ
6 17652/DOR RE-ADVERTISE National Transport and Trade Facilitation Consultant for Sub-Component 2.1&2.2 ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາແບບບຸກຄົນ 09/07/2024 ດາວໂຫຼດ
7 ການຈັດຊື້ເຄື່ອງກິລາ, ຊຸດກິລາ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ວຽກບໍລິຫານພິທີເປີດ ແລະ ພິທີປິດໃນງານມະຫາກຳກິລານັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ7 ທີ່ແຂວງສາລະວັນ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 12/07/2024 ດາວໂຫຼດ
8 ການຈັດຊື້ເຄື່ອງກິລາ, ຊຸດກິລາ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ບໍລິຫານ ໃຫ້ຄະນະກຳກະການເຕັກນິກຈັດການແຂ່ງຂັນງານມະຫາກຳກິລາມັດທະຍົມສຶກສາທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ7 ທີ່ແຂວງສາລະວັນ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 10/07/2024 ດາວໂຫຼດ
9 ການຈັດຊື້ເຄື່ອງກິລາ, ຊຸດກິລາ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ວຽກບໍລິຫານຄະນະກຳມະການກອງເລຂາໃນງານມະຫາກຳກິລານັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ7 ທີ່ແຂວງສາລະວັນ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 08/07/2024 ດາວໂຫຼດ
10 ການຈັດຊື້ເຄື່ອງກິລາ, ຊຸດກິລາ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ບໍລິຫານ ຮັບໃຊ້ການແຂ່ງຂັນກິລາຄົນພິການຫູໜວກອາຊຽນຄັ້ງທີ 2 ທີ່ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 11/07/2024 ດາວໂຫຼດ