ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252

ກອງປະຊຸມວິຊາການກັບການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຄົງຄ້າງ ໃນການນໍາໃຊ້ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ເວບໄຊ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທືນຂອງລັດ

6 ເດືອນຜ່ານມາ

    ໃນວັນທີ 30 ມີນາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງທະນາຄານໂລກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ ກະຊວງການເງິນ ຮ່ວມກັບທະນາຄານໂລກ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການກັບການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຄົງຄ້າງ ໃນການນໍາໃຊ້ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ເວບໄຊ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທືນຂອງລັດ ເຊີ່ງມີບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກອົງການ/ກະຊວງ ອ້ອມຂ້າງສູນກາງ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກທະນາຄານໂລກ.    ໃນວັນທີ 30 ມີນາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງທະນາຄານໂລກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ ກະຊວງການເງິນ ຮ່ວມກັບທະນາຄານໂລກ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການກັບການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຄົງຄ້າງ ໃນການນໍາໃຊ້ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ເວບໄຊ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທືນຂອງລັດ ເຊີ່ງມີບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກອົງການ/ກະຊວງ ອ້ອມຂ້າງສູນກາງ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກທະນາຄານໂລກ.ວັນທີອອກຂ່າວ: 30-03-2023