ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ວຽກງານນໍາໃຊ້ຊັບສິນຂອງລັດ ທີ່ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ.

8 ເດືອນຜ່ານມາ

    ໃນວັນທີ 29 ມີນາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ທີ່ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ວຽກງານນໍາໃຊ້ຊັບສິນຂອງລັດ ທີ່ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ.    ໃນວັນທີ 29 ມີນາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ທີ່ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ວຽກງານນໍາໃຊ້ຊັບສິນຂອງລັດ ທີ່ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ.ວັນທີອອກຂ່າວ: 29-03-2023