ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252

ກອງປະຊຸມການປະເມີນຄວາມພ້ອມຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແບບອີເລັກໂຕຼນິກ (E-Government Procurement)

2 ອາທິດຜ່ານມາ

    ໃນວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ G ຂອງທະນາຄານໂລກ (WB) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມການປະເມີນຄວາມພ້ອມໃນການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຜ່ານທາງເອເລັດໂທນິກ (E-Government Procurement) ເພື່ອສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນອານາຄົດໄດ້ ຊື່ງແມ່ນຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດຂອງທະນາຄານໂລກ ເປັນຜູ້ນໍາສະເໜີ, ຊື່ງເປົ້າໜາຍເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນຕາງໜ້າຈາກບັນດາກະຊວງອ້ອມຂ້າງສູນກາງເຂົ້າຮ່ວມ.    ໃນວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ G ຂອງທະນາຄານໂລກ (WB) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມການປະເມີນຄວາມພ້ອມໃນການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຜ່ານທາງເອເລັດໂທນິກ (E-Government Procurement) ເພື່ອສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນອານາຄົດໄດ້ ຊື່ງແມ່ນຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດຂອງທະນາຄານໂລກ ເປັນຜູ້ນໍາສະເໜີ, ຊື່ງເປົ້າໜາຍເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນຕາງໜ້າຈາກບັນດາກະຊວງອ້ອມຂ້າງສູນກາງເຂົ້າຮ່ວມ.ວັນທີອອກຂ່າວ: 25-05-2023