ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252

# ກະຊວງ/ອົງການ ປະຈຳປີ ດາວໂຫຼດ
1 ກະຊວງການເງິນ 2025 ດາວໂຫຼດ
2 ກະຊວງການເງິນ 2024 ດາວໂຫຼດ
3 ກະຊວງການເງິນ 2024 ດາວໂຫຼດ
4 ກະຊວງການເງິນ 2024 ດາວໂຫຼດ
5 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 2024 ດາວໂຫຼດ
6 ກະຊວງ ກະສີກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 2024 ດາວໂຫຼດ
7 ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 2024 ດາວໂຫຼດ
8 ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ 2024 ດາວໂຫຼດ
9 ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ 2024 ດາວໂຫຼດ
10 ກະຊວງ ກະສີກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 2024 ດາວໂຫຼດ