ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມເພື່ອແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ

1 ປີຜ່ານມາ

    ໃນວັນທີ 16 ມີນາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງທະນາຄານໂລກ (WB) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ.    ໃນວັນທີ 16 ມີນາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງທະນາຄານໂລກ (WB) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ.ວັນທີອອກຂ່າວ: 16-03-2023