ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252

ຝຶກອົບຮົມວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດວ້ຍທຶນຂອງລັດ

1 ປີຜ່ານມາ

    ໃນວັນທີ 04 ເມສາ 2023 ທີ່ ສໍານັກງານໃຫ່ຍ ບໍລິສັດໄປສະນີ ຈໍາກັດ ຫ້ອງປະຊຸມ ຊັ້ນ 4 ຫ້ອງ 209 ບ້ານຊຽງຍືນ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ດ້ານວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດວ້ຍທຶນຂອງລັດ ເພື່ອໜູນໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ.



    ໃນວັນທີ 04 ເມສາ 2023 ທີ່ ສໍານັກງານໃຫ່ຍ ບໍລິສັດໄປສະນີ ຈໍາກັດ ຫ້ອງປະຊຸມ ຊັ້ນ 4 ຫ້ອງ 209 ບ້ານຊຽງຍືນ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ດ້ານວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດວ້ຍທຶນຂອງລັດ ເພື່ອໜູນໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ.



ວັນທີອອກຂ່າວ: 04-04-2023