ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252

ກອງປະຊຸມທົດລອງການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ເອກະສານການປະມູນຈັດຊື້ຕາມກອບຕົກລົງ (Framework Agreement) ໃຫ້ບັນດາ 4 ກະຊວງທົດລອງ.

8 ເດືອນຜ່ານມາ

    ໃນວັນທີ 27 ມັງກອນ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມທະນາຄານໂລກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ທົດລອງການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື, ຂັ້ນຕອນການທົດລອງລະບົບການປະເມີນການຈັດຊື້ຕາມກອບຕົກລົງ (Framework Agreement) ແລະ ເອກະສານການປະມູນການຈັດຊື້ຕາມກອບຕົກລົງ ໃຫ້ 4 ກະຊວງທົດລອງຄື: ກະຊວງ ການເງິນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍແມ່ນບໍລິສັດ ທີ່ປຶກສາ ABC ເປັນຜູ້ຝຶກໃຫ້.    ໃນວັນທີ 27 ມັງກອນ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມທະນາຄານໂລກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ທົດລອງການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື, ຂັ້ນຕອນການທົດລອງລະບົບການປະເມີນການຈັດຊື້ຕາມກອບຕົກລົງ (Framework Agreement) ແລະ ເອກະສານການປະມູນການຈັດຊື້ຕາມກອບຕົກລົງ ໃຫ້ 4 ກະຊວງທົດລອງຄື: ກະຊວງ ການເງິນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍແມ່ນບໍລິສັດ ທີ່ປຶກສາ ABC ເປັນຜູ້ຝຶກໃຫ້.ວັນທີອອກຂ່າວ: 27-01-2023