ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252

ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ, ທຶນກູ້ຢືມ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຂອງ ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ

1 ປີຜ່ານມາ

    ໃນວັນທີ 24 ພະຈິກ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫ່ຍຊັ້ນ 6 ຂອງ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ໄດ້ຈັດຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ, ທຶນກູ້ຢືມ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຂອງ ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ.    ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້, ໂດຍມີພະນັກງານທຸກໆກົມ ຂອງ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຈັດຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ, ທຶນກູ້ຢືມ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຂອງ ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ.ວັນທີອອກຂ່າວ: 23-11-2022