ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252
# ຫົວຂໍ້ ວັນທີ ເວລາ ສະຖານທີ່ ດາວໂຫຼດ
1 ກອງປະຊຸມວິຊາການກ່ຽວກັບການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຂໍ້ຄົງຄ້າງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກ່ຽວກັບເວບໄຊຈັດຊື້-ຈ້າງ 11/08/2023 09:00 ຫ້ອງປະຊຸມທະນາຄານໂລກ (ຊັ້ນ G)
2 ກອງປະຊຸມກໍານົດຫົວຂໍ້, ຄວາມຕ້ອງການທີ່ແທດເໜາະ ແລະ ກຽມເອກະສານປະມູນການຈັດຊື້ຕາມກອບຕົກລົງ 14/03/2023 09:00 ຫ້ອງປະຊຸມຂອງທະນາຄານໂລກ
3 ຝຶກອົບຮົມເພື່ອແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ 16/03/2023 13:31 ຫ້ອງປະຊຸມຂອງທະນາຄານໂລກ
4 ຝຶກອົບຮົມເພ່ືອແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດວ້ຍທຶນຂອງລັດ 15/03/2023 21:00 ຫ້ອງການທະນາຄານໂລກ
5 ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມວິຊາການກ່ຽວກັບການຕິດຕາມການນໍາໃຊ້ເວບໄຊການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ 17/02/2023 09:00 ຫ້ອງປະຊຸມ ຊັ້ນ G ຂອງທະນາຄານໂລກ
6 ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການທົດລອງການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ເອກະສານປະມູນການຈັດຊື້ຕາມກອບຕົກລົງ (FA) ໃຫ້ບັນດາ 4 ກະຊວງທົດລອງ 27/01/2023 09:00 ຫ້ອງການທະນາຄານໂລກ
7 ຝຶກອົບຮົມວຽກງານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ 30/11/2022 08:00 ທີ່ໂຮງແຮມ The Grand Riverside 2 ເມືອງ ວັງວຽງ ແຂວງ ວຽງຈັນ