ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252
# ຫົວຂໍ້ ວັນທີ ເວລາ ສະຖານທີ່ ດາວໂຫຼດ
1 ຝຶກອົບຮົມວຽກງານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ 30/11/2022 08:00 ທີ່ໂຮງແຮມ The Grand Riverside 2 ເມືອງ ວັງວຽງ ແຂວງ ວຽງຈັນ