ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252
# ຊື່ຜູ້ສະໜອງ/ບໍລິສັດ ທີ່ຢູ່ ແຂວງ ເບີໂທ ລາຍລະອຽດ
1 ຮ້ານມະນີໂຊກ ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ ດົງຄຳຊ້າງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 02056789641 ລາຍລະອຽດ
2 ບໍລິສັດ DS ອອກແບບກໍ່ສ້າງ ແລະ ທີ່ປຶກສາ ເຄຫາສະຖານຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ບ້ານໂພນພະເນົາ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລາວ 020-5896 8888 ລາຍລະອຽດ
3 ບໍລິສັດ ACE ສ້ອມແປງລົດ ບ້ານທາດຫຼວງໃຕ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 020 59992777 ລາຍລະອຽດ
4 ບໍລິສັດ ລາວພັດທະນາ ບ້ານດົງໂດກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 22220557 ລາຍລະອຽດ
5 ບໍລິສັດ ແອລທີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ບ້ານ ໂພນໄຊ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ +856 20 5550 9581 ລາຍລະອຽດ
6 ຮ້ານຄຳໝັັ້ນການຄ້າຈຳໜ່າຍວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ສ່ວນບຸກຄົນ ບ້ານສີໄຄທົ່ງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 02055528995 ລາຍລະອຽດ
7 ບໍລິສັດ ອາໂລ ເທັກໂນໂລຊີ ຈຳກັດ ບ້ານ: ເກົ້າຍອດ, ເມືອງ: ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 02055504266 ລາຍລະອຽດ