ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252
# ຊື່ຜູ້ສະໜອງ/ບໍລິສັດ ທີ່ຢູ່ ແຂວງ ເບີໂທ ລາຍລະອຽດ
1 ຮ້ານຄຳໝັັ້ນການຄ້າຈຳໜ່າຍວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ສ່ວນບຸກຄົນ ບ້ານສີໄຄທົ່ງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 02055528995 ລາຍລະອຽດ
2 sss sss sss ລາຍລະອຽດ
3 ໂອມະນິ ກໍ່ສ້າງ ໂພນຕ້ອງ 02099995555 ລາຍລະອຽດ
4 ບໍລິສັດ DS ອອກແບບກໍ່ສ້າງ ແລະ ທີ່ປຶກສາ ເຄຫາສະຖານຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ບ້ານໂພນພະເນົາ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລາວ 020-5896 8888 ລາຍລະອຽດ
5 ບໍລິສັດ ACE ສ້ອມແປງລົດ ບ້ານທາດຫຼວງໃຕ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 020 59992777 ລາຍລະອຽດ
6 ບໍລິສັດ ລາວພັດທະນາ ບ້ານດົງໂດກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 22220557 ລາຍລະອຽດ
7 ບໍລິສັດ ບ້ານ ໄຊສົມບູນ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 02055552755 ລາຍລະອຽດ
8 ບໍລິສັດ ໂຕໂຢຕ້າລາວທານີ ຈໍາກັດ ບ້ານ ສີບຸນເຮືອງ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ 02029804993 ລາຍລະອຽດ
9 ຮ້ານມະນີໂຊກ ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ ດົງຄຳຊ້າງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 02056789641 ລາຍລະອຽດ