ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252

ປະຊຸມເພື່ອທົບທວນ ແລະລາຍງານຄວາມຄືບຄວາມຂອງກິດຈະກຳຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງພາຍໃຕ້ໂຄງການ PFM

10 ເດືອນຜ່ານມາ

    ໃນວັນທີ 11 ມັງກອນ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມກະຊວງການເງິນ (ຊັ້ນ 3) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທິມງານຈາກທະນາຄານໂລກ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອທົບທວນ ແລະລາຍງານຄວາມຄືບຄວາມຂອງກິດຈະກຳຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງພາຍໃຕ້ໂຄງການ PFM ທີ່ຍັງດໍາເນີນຢູ່ຄື 1) ການຕິດຕາມການນໍາໃຊ້ເວບໄຊຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, 2) ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງພະແນກ ຄຈລ, 3) ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ 4) ລາຍລະອຽດຂອງ TOR ເພື່ອຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາມາປະເມີນຄວາມພ້ອມໃນການນໍາໃຊ້ລະບົບ ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງອີເລັກໂຕນິກຂອງລັດຖະບານ ຫຼື e-GP ຕາມສະບັບພາສາລາວຂ້າງເທິງ ແລະ ກິດຈະກຳອື່ນໆ.    1) ການຕິດຕາມການນໍາໃຊ້ເວບໄຊຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, 2) ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງພະແນກ ຄຈລ, 3) ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ 4) ລາຍລະອຽດຂອງ TOR ເພື່ອຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາມາປະເມີນຄວາມພ້ອມໃນການນໍາໃຊ້ລະບົບ ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງອີເລັກໂຕນິກຂອງລັດຖະບານ ຫຼື e-GP ຕາມສະບັບພາສາລາວຂ້າງເທິງ ແລະ ກິດຈະກຳອື່ນໆ.ວັນທີອອກຂ່າວ: 01-11-2023