ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252

ປະຊຸມວິຊາການກ່ຽວກັບການຕິດຕາມການນໍາໃຊ້ເວບໄຊການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

7 ເດືອນຜ່ານມາ

    ປະຊຸມວິຊາການກ່ຽວກັບການຕິດຕາມການນໍາໃຊ້ເວບໄຊການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ    ປະຊຸມວິຊາການກ່ຽວກັບການຕິດຕາມການນໍາໃຊ້ເວບໄຊການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງວັນທີອອກຂ່າວ: 17-02-2023