ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252

ຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ເອກະສານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ

1 ປີຜ່ານມາ

    ວັນທີ 14-15 ພຶດສະພາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມວຽກງານການນໍາໃຊ້ເອກະສານ ມາດຖານການປະມູນ ສະບັບເອກະສານພາບ, ບົດປະເມີນສະບັບເອກະສານພາບ, ຄູ່ມືການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທືນຂອງລັດ ແລະ ວິທີການນໍາໃຊ້ເວບໄຊການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ,    blog.23-content2ວັນທີອອກຂ່າວ: 03-07-2022