ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252

# ຫົວຂໍ້ ປະເພດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ກະຊວງ/ອົງການ ວິທີການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ມື້ເລີ່ມຕົ້ນ ມື້ສຸດທ້າຍ ດາວໂຫຼດ
1 ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນສົມທຽບລາຄາ ເຄື່ອງເຟີນິເຈີ້ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ proc_method.ການປະມູນດ້ວຍການສົມທຽບລາຄາ 02/06/2023 15/06/2023 ດາວໂຫຼດ
2 ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນສົມທຽບລາຄາ ວຽກງານໄອທີ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ proc_method.ການປະມູນດ້ວຍການສົມທຽບລາຄາ 02/06/2023 15/06/2023 ດາວໂຫຼດ
3 ຈັດຊື້ພາຫານະ (ລົດຈັກ) ພາຫານະ (ລົດຈັກ) ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 26/05/2023 12/07/2023 ດາວໂຫຼດ