ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252

# ຫົວຂໍ້ ປະເພດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ກະຊວງ/ອົງການ ຮູບແບບການຈັດຊື້ ມື້ເລີ່ມຕົ້ນ ມື້ສຸດທ້າຍ ດາວໂຫຼດ
1 ວຽກຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ການບໍລິການວຽກງານຕ່າງໆ ຂອງ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ປະຈຳປີ 2024 ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງອຸປະກອນຮັບໃຊ້ກົງຈັກບໍລິຫານລັດ ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 24/11/2023 15/12/2023 ດາວໂຫຼດ
2 ອອກແບບ ແລະ ຜະລິດບັດຄະນຜູ້ແທນ (ແບບມີຊິບ) ພ້ອມດ້ວຍອຸປະກອນສະແກນໃບໜ້າ ສຳລັບຈັດກອງປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດອາຊຽນ ແບບວົງແຄບ ຈັດຊື້ອຸປະກອນ ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 24/11/2023 20/12/2023 ດາວໂຫຼດ
3 ອອກແບບ ແລະ ຜະລິດ ກ່ອງເອກະສານສຳລັບຈັດກອງປະຊຸມອາຊຽນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2024 ຈັດຊື້ອຸປະກອນ ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 20/11/2023 11/12/2023 ດາວໂຫຼດ
4 ອອກແບບ ແລະ ຜະລິດ ແຟ້ມເອກະສານ ສຳລັບຈັດກອງປະຊຸມອາຊຽນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2024 ຈັດຊື້ອຸປະກອນ ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 20/11/2023 11/12/2023 ດາວໂຫຼດ
5 ອອກແບບ ແລະ ຜະລິດ ເຂັມຂັດເອີກ ສຳລັບຄະນະທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມອາຊຽນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2024 ຈັດຊື້ອຸປະກອນ ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 20/11/2023 11/12/2023 ດາວໂຫຼດ
6 ອອກແບບ ແລະ ຜະລິດ ສາຍຫ້ອຍບັດຄະນະຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມອາຊຽນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2024 ຈັດຊື້ອຸປະກອນ ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 20/11/2023 11/12/2023 ດາວໂຫຼດ
7 ອອກແບບ ແລະ ຜະລິດ ຖົງຜ້າຝ່າຍສຳລັບໃສ່ເຄື່ອງຫ້ອງການແຈກຢາຍຄະນະຜູ້ແທນ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມອາຊຽນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2024 ຈັດຊື້ອຸປະກອນ ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 20/11/2023 11/12/2023 ດາວໂຫຼດ
8 Supply of Acccountant Software (ACCPACC) ວຽກງານໄອທີ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 22/09/2023 10/06/2024 ດາວໂຫຼດ