ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252

# ຫົວຂໍ້ ປະເພດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ກະຊວງ/ອົງການ ວິທີການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ມື້ເລີ່ມຕົ້ນ ມື້ສຸດທ້າຍ ດາວໂຫຼດ
1 ຈັດຊື້ລົດພະຍາບານຈຳນວນ 04 ຄັນ ຍານພາຫະນະ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 19/01/2023 28/02/2023 ດາວໂຫຼດ
2 ຈັດຊື້ອຸປະກອນໄອທີ ແລະ ເຄື່ອງເຟີນິເຈີ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ SEARECC ອຸປະກອນໄອທີ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 13/01/2023 17/02/2023 ດາວໂຫຼດ