ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252

# ຫົວຂໍ້ ປະເພດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ກະຊວງ/ອົງການ ຮູບແບບການຈັດຊື້ ມື້ເລີ່ມຕົ້ນ ມື້ສຸດທ້າຍ ດາວໂຫຼດ
1 ຈັດຈ້າງວຽກງານການສະໜອງເຄື່ອງສຽງຫ້ອງປະຊຸມ ເພື່ອຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 57, ໃນວັນທີ 21-27 ກກໍລະກົດ 2024 ວຽກງານໄອທີ ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 30/05/2024 22/05/2024 ດາວໂຫຼດ
2 ການຈັດຊື້ສັງກະສີ ວຽກງານບຳລຸງຮັກສາ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 30/04/2024 03/06/2024 ດາວໂຫຼດ