ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252

# ຫົວຂໍ້ ປະເພດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ກະຊວງ/ອົງການ ຮູບແບບການຈັດຊື້ ມື້ເລີ່ມຕົ້ນ ມື້ສຸດທ້າຍ ດາວໂຫຼດ
1 ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງອາຄານຮຽນ ໃຫ້ວິທະຍາໄລເຕັກວິຊາຊີບ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ວິທະຍາໄລເຕັກນິກລາວເຢຍລະມັນ ແລະ ວິທະຍາໄລເຕັກວິຊາຊີບ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ການກໍ່ສ້າງ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 10/05/2024 10/06/2024 ດາວໂຫຼດ
2 CW-011 ປະມູນສົມທຽບລາຄາການປັບປຸງ-ສ້ອມແປງລະບົບຫ້ອງວິໄຈ ການສ້ອມແປງ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການປະມູນດ້ວຍການສົບທຽບລາຄາ 09/05/2024 28/05/2024 ດາວໂຫຼດ