ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252

# ຫົວຂໍ້ ປະເພດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ກະຊວງ/ອົງການ ວິທີການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ມື້ເລີ່ມຕົ້ນ ມື້ສຸດທ້າຍ ດາວໂຫຼດ
1 ວຽກງານສ້ອມແປງລົດພາຍໃນກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ການສ້ອມແປງ ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 24/01/2023 27/02/2023 ດາວໂຫຼດ