ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252

# ຫົວຂໍ້ ປະເພດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ກະຊວງ/ອົງການ ວິທີການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ມື້ເລີ່ມຕົ້ນ ມື້ສຸດທ້າຍ ດາວໂຫຼດ
1 ໜັງສືເຊີນປະເມີນ ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງປູຢາງ 2 ຊັ້ນ ແຕ່ ເມືອງ ປາກທາ ຫາ ເມືອງ ຜາອຸດົມ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ການກໍ່ສ້າງ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 02/06/2023 20/06/2023 ດາວໂຫຼດ
2 Hybrid Performance-Based Contract (One-Envelope Bidding Process Without Prequalification ການສ້ອມແປງ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 15/05/2023 29/06/2023 ດາວໂຫຼດ