ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252

# ຫົວຂໍ້ ປະເພດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ກະຊວງ/ອົງການ ຮູບແບບການຈັດຊື້ ມື້ເລີ່ມຕົ້ນ ມື້ສຸດທ້າຍ ດາວໂຫຼດ
1 ປັບປຸງ, ສ້ອມແປງ ແລະ ປ່ຽນຖ່າຍອາຄານກຽດຕິຍົດ VIP ປັບປຸງ, ສ້ອມແປງ ແລະ ປ່ຽນຖ່າຍອາຄານກຽດຕິຍົດ VIP ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 15/11/2023 07/12/2023 ດາວໂຫຼດ
2 Request for Bids: National Road Climate Resilient Rehabilitation and Maintenance in NR2W Section 1 (Package 1: km00+000-Km 68+400) ການກໍ່ສ້າງ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 18/10/2023 16/01/2024 ດາວໂຫຼດ