ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252

ການຝຶກອົບຮົມການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ

1 ປີຜ່ານມາ

    ວັນທີ 25-27 ເມສາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ພະແນກການເງິນແຂວງຫຼວງພະບາງ ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດກະຊວງການເງິນ ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ເອກະສານ ມາດຖານການປະມູນ ສະບັບເອກະສານພາບ, ບົດປະເມີນສະບັບເອກະສານພາບ ແລະ ຄູ່ມືການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທືນຂອງລັດ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສົມບູນ ລັດຕະນະພອນ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ ກະຊວງ ການເງິນ. ມີຄູຝຶກ ແລະ ສຳມະນາກອນ ຈາກພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.    blog.24-content2ວັນທີອອກຂ່າວ: 07-07-2022