ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252
# ຫົວຂໍ້ ປະເພດນິຕິກຳ ດາວໂຫຼດ
1 ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຊື້ - ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ(ອັງກິດ) ຄຳແນະນຳ
2 ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຊື້ - ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ(ລາວ) ຄຳແນະນຳ