ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252
# ຫົວຂໍ້ ດາວໂຫຼດ
1 ໜັງສືແຈ້ງການທົບທວນຄືນຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
2 ການແນະນໍາຂັ້ນຕອນ
3 ໜັງສືແຈ້ງການຕັດສິນຂອງຄະນະກຳມະການສະເພາະກິດ
4 ໜັງສືທາງລັດຖະການ ເນື່ອງຈາກຄູ່ກໍລະນີບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມຄໍາຕັດສິນ
5 ໃບຄໍາຮ້ອງຂໍທົບທວນຄືນຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
6 ໃບສະເໜີ ຂໍໃຫ້ສົ່ງໃບຄໍາຮ້ອງທີ່ຖືກຕ້ອງມາໃໝ່
7 ໜັງສືທາງລັດຖະການ
8 ໜັງສືສະເໜີ ຂໍໃຫ້ສົ່ງໃບຄໍາຮ້ອງທີ່ຖືກຕ້ອງມາໃໝ່
9 ໜັງສືສະເໜີ ຂໍຍົກເລີກ ການໂຈະຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
10 ໜັງສືສະເໜີິພິຈາລະນາຄໍາຮ້ອງທຸກ