ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252
# ຫົວຂໍ້ ດາວໂຫຼດ
1 PPMD/1 ໃບຄໍາຮ້ອງ ຂໍທົບທວນຄືນຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
2 PPMD/2 ໃບສະເໜີ ຂໍໃຫ້ສົ່ງໃບຄໍາຮ້ອງທີ່ຖືກຕ້ອງມາໃໝ່
3 PPMD/3 ໜັງສືທາງລັດຖະການ
4 PPMD/4 ໜັງສືສະເໜີ ຂໍໃຫ້ສົ່ງໃບຄໍາຮ້ອງທີ່ຖືກຕ້ອງມາໃໝ່
5 PPMD/5 ໜັງສືສະເໜີ ຂໍຍົກເລີກ ການໂຈະຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
6 PPMD/6 ໜັງສືສະເໜີິພິຈາລະນາຄໍາຮ້ອງທຸກ
7 PPMD/7 ໜັງສືແຈ້ງການທົບທວນຄືນຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
8 PPMD/8 ການແນະນໍາຂັ້ນຕອນ
9 PPMD/9 ໜັງສືແຈ້ງການຕັດສິນຂອງຄະນະກຳມະການສະເພາະກິດ
10 PPMD/10 ໜັງສືທາງລັດຖະການ ເນື່ອງຈາກຄູ່ກໍລະນີບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມຄໍາຕັດສິນ