ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252
# ຫົວຂໍ້ ປະເພດນິຕິກຳ ດາວໂຫຼດ
1 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ(ລາວ) ກົດໝາຍ
2 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ(ອັງກິດ) ກົດໝາຍ