ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252
# ຫົວຂໍ້ ດາວໂຫຼດ
1 ຮ່າງແຈ້ງເຊີນການປະມູນເປີດກ້ວາງ ສຳລັບຈັດຊື້ສິນຄ້າ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜຸນຈາກ ທະນາຄານໂລກ-ທະນາຄານອາຊີ-ພາສາອັງກິດ
2 ຮ່າງແຈ້ງເຊີນການປະມູນເປີດກ້ວາງ ສຳລັບຈັດຊື້ສິນຄ້າ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜຸນຈາກ ທະນາຄານໂລກ-ທະນາຄານອາຊີ-ພາສາລາວ
3 ຮ່າງແຈ້ງເຊີນການປະມູນເປີດກ້ວາງ ສຳລັບຈັດຊື້ສິນຄ້າ ທີ່ນໍາໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດຖະບານ- ພາສາອັງກິດ
4 ຮ່າງແຈ້ງເຊີນການປະມູນເປີດກ້ວາງ ສຳລັບຈັດຊື້ສິນຄ້າ ທີ່ນໍາໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດຖະບານ-ພາສາລາວ
5 ຮ່າງແຈ້ງເຊີນການປະມູນເປີດກ້ວາງ ສຳລັບ ຈັດຈ້າງການບໍລິການວຽກງານ ທີ່ນໍາໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດຖະບານ-ພາສາລາວ
6 ຮ່າງແຈ້ງເຊີນການປະມູນເປີດກ້ວາງ ສຳລັບ ຈັດຈ້າງການບໍລິການວຽກງານ ທີ່ນໍາໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດຖະບານ- ພາສາອັງກິດ
7 ຮ່າງແຈ້ງເຊີນການປະມູນເປີດກ້ວາງ ສຳລັບ ຈັດຈ້າງການບໍລິການວຽກງານ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜຸນຈາກ ທະນາຄານໂລກ-ທະນາຄານອາຊີ-ພາສາລາວ
8 ຮ່າງແຈ້ງເຊີນການປະມູນເປີດກ້ວາງ ສຳລັບ ຈັດຈ້າງການບໍລິການວຽກງານ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜຸນຈາກ ທະນາຄານໂລກ-ທະນາຄານອາຊີ-ພາສາອັງກິດ
9 "ຮ່າງແຈ້ງເຊີນການປະມູນສົມທຽບລາຄາສຳລັບຈັດຊື້ສິນຄ້າ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບ ສະໜູນ ຈາກ ທະນາຄານໂລກ-ທະນາຄານອາຊີ-ພາສາລາວ"
10 "ຮ່າງແຈ້ງເຊີນການປະມູນສົມທຽບລາຄາສຳລັບຈັດຊື້ສິນຄ້າ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບ ສະໜຸນຈາກ ທະນາຄານໂລກ-ທະນາຄານອາຊີ-ພາສາອັງກິດ"
11 ຮ່າງແຈ້ງເຊີນການປະມູນສົມທຽບລາຄາ ສຳລັບ ຈັດຈ້າງການບໍລິການວຽກງານ ງົບປະມານລັດຖະບານ-ທະນາຄານໂລກ-ທະນາຄານອາຊີ-ພາສາລາວ
12 ຮ່າງແຈ້ງເຊີນການປະມູນສົມທຽບລາຄາສຳລັບ ຈັດຈ້າງການບໍລິການວຽກງານ-ງົບປະມານລັດຖະບານ-ທະນາຄານໂລກ-ທະນາຄານອາຊີ-ພາສາອັງກິດ
13 ຮ່າງແຈ້ງເຊີນການປະມູນເປີດສົມທຽບລາຄາ ສຳລັບການຈັດຊື້ສີນຄ້າ ດ້ວຍງົບປະມານຂອງລັດ- ທະນາຄານໂລກ-ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ-ພາສາອັງກິດ