ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252

# ຫົວຂໍ້ ປະເພດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ກະຊວງ/ອົງການ ຮູບແບບການຈັດຊື້ ມື້ເລີ່ມຕົ້ນ ມື້ສຸດທ້າຍ ດາວໂຫຼດ
1 ICS-065 REQUEST FPR EXPRESS OF INTEREST National Consultant on Cross-Border Trade and Transport Facilitation for Sub-Component 2.2 ການບໍລິການທີ່ປຶກສາແບບບຸກຄົນ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາແບບບຸກຄົນ 18/07/2024 01/08/2024 ດາວໂຫຼດ
2 REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST International Consultants ການບໍລິການທີ່ປຶກສາແບບບຸກຄົນ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາແບບບຸກຄົນ 15/07/2024 23/07/2024 ດາວໂຫຼດ
3 17652/DOR RE-ADVERTISE National Transport and Trade Facilitation Consultant for Sub-Component 2.1&2.2 ການບໍລິການທີ່ປຶກສາແບບບຸກຄົນ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາແບບບຸກຄົນ 09/07/2024 23/07/2024 ດາວໂຫຼດ
4 REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (Project ID No. P169669) ການບໍລິການທີ່ປຶກສາເປັນບໍລິສັດ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ການຈັດຈ້າງສະເພາະຄຸນນະພາບ 06/06/2024 20/07/2024 ດາວໂຫຼດ
5 REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (Project ID No. P169669) ການບໍລິການທີ່ປຶກສາເປັນບໍລິສັດ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ການຈັດຈ້າງສະເພາະຄຸນນະພາບ 06/06/2024 20/07/2024 ດາວໂຫຼດ