ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252

# ຫົວຂໍ້ ປະເພດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ກະຊວງ/ອົງການ ວິທີການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ມື້ເລີ່ມຕົ້ນ ມື້ສຸດທ້າຍ ດາວໂຫຼດ
1 Term of Reference - Procurement Consultant ການບໍລິການທີ່ປຶກສາແບບບຸກຄົນ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 09/05/2023 08/06/2023 ດາວໂຫຼດ
2 Terms of Reference- Project Financial Management Consultant (PFMC) ການບໍລິການທີ່ປຶກສາແບບບຸກຄົນ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 08/05/2023 08/06/2023 ດາວໂຫຼດ