ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252

# ຫົວຂໍ້ ປະເພດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ກະຊວງ/ອົງການ ຮູບແບບການຈັດຊື້ ມື້ເລີ່ມຕົ້ນ ມື້ສຸດທ້າຍ ດາວໂຫຼດ
1 IC-060 REOI For National Senior Environmental and Social Standards Consultant ການບໍລິການທີ່ປຶກສາແບບບຸກຄົນ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາແບບບຸກຄົນ 14/02/2024 27/02/2024 ດາວໂຫຼດ