ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252
# ຫົວຂໍ້ ດາວໂຫຼດ
1 ແບບຟອມ 2- ໜັງສືແຈ້ງເຈດຈໍານົງການມອບສັນຍາ ງົບປະມານລັດຖະບານ (ສະບັບພາສາລາວ)
2 ແບບຟອມ 2- ໜັງສືແຈ້ງເຈດຈໍານົງການມອບສັນຍາ ງົບປະມານລັດຖະບານ (ສະບັບພາສາອັງກິດ)
3 ຕາຕາລາງແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງລະອຽດປະຈຳປີ (ພາສາລາວ)
4 ຕາຕາລາງແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງລະອຽດປະຈຳປີ (ພາສາອັງກິດ)
5 (ແບບຢ່າງ) ຕາຕາລາງສັງລວມ ແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ປະຈຳປີແບບລະອຽດ