ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມເຜີຍແຜ່ຂໍ້ຕົກລົງວ້າດ້ວຍກໍານົດໜາຍໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານລັດ, ການປະຢັດ ແລະ ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍ ເລກທີ /ກງ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດວ້ຍທຶນຂອງລັດ

7 ເດືອນຜ່ານມາ

    ໃນວັນທີ 13 ກຸມພາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ 403, ຕືກສໍານັກງານສົ່ງເສີມຈຸນລະວິສາຫາກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາຍນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຂິດຄວາມສາມາດໃຫ້ພະນັກງານ ກ່ຽວກັບລະບຽບການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານ ແລະ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັກ ພ້ອມທັງຂັ້ນຕອນການດໍາເນີນເອກະສານຕ່າງໆທີ່ຈໍາເປັນ.ໂດຍ ການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ປອ ບຸນເພັງ ສີບຸນເຮືອງ ຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ.    ໃນວັນທີ 13 ກຸມພາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ 501, ຕືກສໍານັກງານສົ່ງເສີມຈຸນລະວິສາຫາກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາຍນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຂິດຄວາມສາມາດໃຫ້ພະນັກງານ ກ່ຽວກັບລະບຽບການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານ ແລະ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັກ ພ້ອມທັງຂັ້ນຕອນການດໍາເນີນເອກະສານຕ່າງໆທີ່ຈໍາເປັນ.ໂດຍ ການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ປອ ບຸນເພັງ ສີບຸນເຮືອງ ຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ.ວັນທີອອກຂ່າວ: 13-02-2023