ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252

# ກະຊວງ/ອົງການ ຊື່ໂຄງການ ຊື່ຜູ້ສະໜອງ/ບໍລິສັດ ປະເພດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ດາວໂຫຼດ
1 ກະຊວງ ພາຍໃນ ການເຂົ້າຮ່ວມຜະລິດຫຼຽນປະເພດຕ່າງໆ, ການພິມໃບຮັບປະກັນຫຼຽນ ແລະ ໃບຍ້ອງຍໍ ບໍລິສັດ ລາວພັດທະນາ ການຜະລິດ ແລະ ຈັດພິມ ດາວໂຫຼດ
2 ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ການຈັດຈ້າງການສ້ອມແປງລົດ ພາຍໃນກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ບໍລິສັດ ACE ສ້ອມແປງລົດ ການສ້ອມແປງ ດາວໂຫຼດ
3 ກະຊວງ ການເງິນ ການຈັດຊື້ເຄືອງຄອມພິວເຕີ ບໍລິສັດ ວຽກງານໄອທີ ດາວໂຫຼດ
4 ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ປັບປຸງຫ້ອງປະຊຸມນ້ອຍຂອງຫ້ອງການ ແລະ ຫ້ອງປະຈໍາການຫົວໜ້າຫ້ອງການ ບໍລິສັດ DS ອອກແບບກໍ່ສ້າງ ແລະ ທີ່ປຶກສາ ເຄຫາສະຖານຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ການສ້ອມແປງ ດາວໂຫຼດ
5 ກະຊວງ ການເງິນ ທົດລອງແຜນການຈັດຊື້1 sss ການສ້ອມແປງ ດາວໂຫຼດ
6 ກະຊວງ ການເງິນ ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເອກະສານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ໃຫ້ບັນດາກົມອ້ອມຂ້າງກະຊວງການເງິນ sss ການສ້ອມແປງ ດາວໂຫຼດ
7 ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ, ເຄື່ອງອານາໄມສຳນັກງານ, ເຄື່ອງຮັບແຂກ ແລະ ເຄື່ອງອານາໄມພາຫະນະ ຮ້ານມະນີໂຊກ ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ ອຸປະກອນໄອທີ ດາວໂຫຼດ
8 ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ການຈັດຊື້ເຄືອງຄອມພິວເຕີ ບໍລິສັດ ໂຕໂຢຕ້າລາວທານີ ຈໍາກັດ ວຽກງານໄອທີ ດາວໂຫຼດ
9 ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ພັດທະນາລະບົບປະກອບເຂົ້າໃນກິດຈະກຳ ຫັນລະບົບ ຂໍ້ມູນ ໄອຊີທີ ຂະແໜງ ຕສ ເປັນທັນສະໄໝ ໂອມະນິ ກໍ່ສ້າງ ວຽກງານໄອທີ ດາວໂຫຼດ
10 ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ການຈັດຊື້ສັງກະສີ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຮ້ານຄຳໝັັ້ນການຄ້າຈຳໜ່າຍວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ສ່ວນບຸກຄົນ ການຜະລິດ ແລະ ຈັດພິມ ດາວໂຫຼດ