ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252

# ກະຊວງ/ອົງການ ຊື່ໂຄງການ ຊື່ຜູ້ສະໜອງ/ບໍລິສັດ ປະເພດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ດາວໂຫຼດ
1 ກະຊວງ ພາຍໃນ ການເຂົ້າຮ່ວມຜະລິດຫຼຽນປະເພດຕ່າງໆ, ການພິມໃບຮັບປະກັນຫຼຽນ ແລະ ໃບຍ້ອງຍໍ ບໍລິສັດ ລາວພັດທະນາ ການຜະລິດ ແລະ ຈັດພິມ ບໍ່ມີເອກະສານຕິດຂັດ
2 ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ການຈັດຈ້າງການສ້ອມແປງລົດ ພາຍໃນກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ບໍລິສັດ ACE ສ້ອມແປງລົດ ການສ້ອມແປງ ບໍ່ມີເອກະສານຕິດຂັດ
3 ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ປັບປຸງຫ້ອງປະຊຸມນ້ອຍຂອງຫ້ອງການ ແລະ ຫ້ອງປະຈໍາການຫົວໜ້າຫ້ອງການ ບໍລິສັດ DS ອອກແບບກໍ່ສ້າງ ແລະ ທີ່ປຶກສາ ເຄຫາສະຖານຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ການສ້ອມແປງ ບໍ່ມີເອກະສານຕິດຂັດ
4 ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ, ເຄື່ອງອານາໄມສຳນັກງານ, ເຄື່ອງຮັບແຂກ ແລະ ເຄື່ອງອານາໄມພາຫະນະ ຮ້ານມະນີໂຊກ ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ ອຸປະກອນໄອທີ ບໍ່ມີເອກະສານຕິດຂັດ
5 ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ການຈັດຊື້ສັງກະສີ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຮ້ານຄຳໝັັ້ນການຄ້າຈຳໜ່າຍວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ສ່ວນບຸກຄົນ ການຜະລິດ ແລະ ຈັດພິມ ບໍ່ມີເອກະສານຕິດຂັດ
6 ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ ເພື່ອສະໜອງເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ ໃຫ້ແກ່ກະຊວງ ພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ ບໍລິສັດ ແອລທີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ ບໍ່ມີເອກະສານຕິດຂັດ
7 ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ລະບົບການສື່ສານພາກລັດ (Government Chatting Application or G-Chat) ບໍລິສັດ ອາໂລ ເທັກໂນໂລຊີ ຈຳກັດ ອຸປະກອນໄອທີ ດາວໂຫຼດ