ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252

# ກະຊວງ/ອົງການ ຊື່ໂຄງການ ຊື່ຜູ້ສະໜອງ/ບໍລິສັດ ປະເພດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ດາວໂຫຼດ
1 ກະຊວງພາຍໃນ ການເຂົ້າຮ່ວມຜະລິດຫຼຽນປະເພດຕ່າງໆ, ການພິມໃບຮັບປະກັນຫຼຽນ ແລະ ໃບຍ້ອງຍໍ ບໍລິສັດ ລາວພັດທະນາ ການຜະລິດ ແລະ ຈັດພິມ ບໍ່ມີເອກະສານຕິດຂັດ
2 ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ການຈັດຈ້າງການສ້ອມແປງລົດ ພາຍໃນກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ບໍລິສັດ ACE ສ້ອມແປງລົດ ການສ້ອມແປງ ບໍ່ມີເອກະສານຕິດຂັດ
3 ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ GDS -011 ຈັດຊື້ລົດພະຍາບານຈຳນວນ 04 ຄັນ ບໍລິສັດ ລາວໂຕໂຍຕ້າ ຍານພາຫະນະ ດາວໂຫຼດ
4 ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ ICS-001 Technical Auditor Test ການບໍລິການທີ່ປຶກສາເປັນບໍລິສັດ ດາວໂຫຼດ
5 ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ ປັບປຸງຫ້ອງປະຊຸມນ້ອຍຂອງຫ້ອງການ ແລະ ຫ້ອງປະຈໍາການຫົວໜ້າຫ້ອງການ ບໍລິສັດ DS ອອກແບບກໍ່ສ້າງ ແລະ ທີ່ປຶກສາ ເຄຫາສະຖານຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ການສ້ອມແປງ ບໍ່ມີເອກະສານຕິດຂັດ
6 ກະຊວງອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ, ເຄື່ອງອານາໄມສຳນັກງານ, ເຄື່ອງຮັບແຂກ ແລະ ເຄື່ອງອານາໄມພາຫະນະ ຮ້ານມະນີໂຊກ ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ ອຸປະກອນໄອທີ ບໍ່ມີເອກະສານຕິດຂັດ
7 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ການຈັດຊື້ສັງກະສີ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຮ້ານຄຳໝັັ້ນການຄ້າຈຳໜ່າຍວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ສ່ວນບຸກຄົນ ການຜະລິດ ແລະ ຈັດພິມ ບໍ່ມີເອກະສານຕິດຂັດ
8 ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ ICS-052 CONSULTANT TO SUPPORT COMPONENT 2 AND 3 (SEARECC) ທ່ານ ພົນ ຈິດຕະບຸນຕິ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາແບບບຸກຄົນ ດາວໂຫຼດ
9 ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ CW-005 Request for Bids ບໍລິສັດ ສຸພາພອນ ກໍ່ສ້າງສຳຫຼວດອອກແບບ ເຄຫາສະຖານ ແລະ ຂົວທາງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ການສ້ອມແປງ ດາວໂຫຼດ
10 ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ Supply of Acccountant Software (ACCPACC) ລາວພັດທະນາ ວຽກງານໄອທີ ດາວໂຫຼດ
11 ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ ເພື່ອສະໜອງເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ ໃຫ້ແກ່ກະຊວງ ພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ ບໍລິສັດ ແອລທີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ ບໍ່ມີເອກະສານຕິດຂັດ
12 ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ CW-007Hybrid Performance-Based Contract (One-Envelope Bidding Process Without Prequalification ບໍລິສັດ ຄູນທະວົງ ລາວ ການສ້ອມແປງ ດາວໂຫຼດ
13 ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ລະບົບການສື່ສານພາກລັດ (Government Chatting Application or G-Chat) ບໍລິສັດ ອາໂລ ເທັກໂນໂລຊີ ຈຳກັດ ອຸປະກອນໄອທີ ດາວໂຫຼດ
14 ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ CW-004 Request for Bids ບໍລິສັດ ແສງທອງ ການສ້ອມແປງ ດາວໂຫຼດ
15 ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ ICS-055 REQUEST FOR EXPRESS OF INTERES NATIONAL PROJECT IMPLEMENTATION AND OPERATION SUPPORT CONSULTANT FOR C3 ທ່ານ ຄຳປະສົງ ໄຊຍະວົງ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາແບບບຸກຄົນ ດາວໂຫຼດ
16 ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນາທຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ໜັງສືແຈ້ງເຊີນປະມູນໂຄງການຈັດຊື້ອຸປະກອນທາງດ້ານ ຖະແຫຼງຂ່າວ,ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ບໍລິສັດ ສາມເອສ ພັດທະນາຈໍາກັດ ຈັດຊື້ອຸປະກອນ ດາວໂຫຼດ
17 ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ CW-006 Local Road Climate Resilient Improvement and Maintenance in Phongsaly Province (Road Number 1221 and 1228 ບໍລິສັດ ໄຊນາຈຽງຊີ ການສ້ອມແປງ ດາວໂຫຼດ
18 ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ CW-003 Local Road Climate Resilient Improvement and Maintenance in Luangnamtha Provinc ບໍລິສັດ ກວາງຕຸ້ງ ການສ້ອມແປງ ດາວໂຫຼດ
19 ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ GDS-012 Supply of IT Equipment Sub-component 3.1 of the SEARECC project ບໍລິສັດ ບີພີ ໄອທີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ອຸປະກອນໄອທີ ດາວໂຫຼດ
20 ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ GDS-002 REQUEST FOR QUOTATION Supply of Road Safety Equipment (Speed gun, alcohol tes, safety cones, safety vest, helmet) ບໍລິສັດ ຢູນິເທັກ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ວຽກງານໄອທີ ດາວໂຫຼດ
21 ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ ICS-011 REQUEST FOR EXPRESS OF INTEREST INTERNATIONAL LOGISTICS ASSESSMENT AND EVALUATION CONSULTANT Mr. George Emmanoulopoulos ການບໍລິການທີ່ປຶກສາແບບບຸກຄົນ ດາວໂຫຼດ
22 ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນາທຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ເຊີນຮ່ວມປະມູນໂຄງການຟື້ນຟູທາງປູຢາງສອງຊັ້ນແຕ່ທາງແຍກ13ເໜືອຫາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຖຳ້ນາງນອນ ບໍລິສັດ ວັນເດີຟູສຳຫຼວດອອກແບບ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄົບວົງຈອນຈຳກັດຜູ້ດຽວ ການສ້ອມແປງ ດາວໂຫຼດ
23 ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເຂົ້າຮ່ວມການສະເໜີລາຄາ ເພື່ອຈັດພິມໜັງສືພິມ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແບບລາຍປັກ ປະຈໍາປີ 2024 supplier. ການຜະລິດ ແລະ ຈັດພິມ ດາວໂຫຼດ
24 ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ ICS-LASD-002 REOI (RE-ADVERTISE) INTERNATIONAL AIRLINE FINANCE MANAGEMENT EXPERT ບໍລິສັດ ຢູນິເທັກ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາແບບບຸກຄົນ ດາວໂຫຼດ