ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252
# ຫົວຂໍ້ ດາວໂຫຼດ
1 ເອກະສານຄູ່ມືກ່ຽວກັບກົນໄກການຮ້ອງທຸກວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ (ພາສາອັງກິດ)
2 ເອກະສານຄູ່ມືກ່ຽວກັບກົນໄກການຮ້ອງທຸກວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ (ພາສາລາວ)