ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252

# ຫົວຂໍ້ ກະຊວງ/ອົງການ ປະເພດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຮູບແບບການຈັດຊື້ ວັນທີປະກາດ ດາວໂຫຼດ
41 ICS-058 NATIONAL IT CONSUKTANT FOR DEPLOYMENT AND OPERATIONALIZATION OF CRASH DATABASE SYSTEM TO SUPPORT ROAD SAFERY ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາແບບບຸກຄົນ 10/01/2024 ດາວໂຫຼດ
42 REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST FOR National Informatiom, communication Technology (ICT) consultant ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາແບບບຸກຄົນ 27/12/2023 ດາວໂຫຼດ
43 ICS-LASD-001 Request for Express of Interest International Airline Passenger Service System Specialist Reference ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາແບບບຸກຄົນ 22/12/2023 ດາວໂຫຼດ
44 FS-011 REQUEST FOR EXPRESS OF INTERES (REOI) National Assessments of the Regulatory and Collaborative Platform ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການຈັດຈ້າງທັງຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຄາ 22/12/2023 ດາວໂຫຼດ
45 CW-002 Request for Bids output-and Performance-based Road Contract - OPBRC (Two-Envelope Bidding with Rated Criteria, Without Prequalification) ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ/ຫຼື ສ້ອມແປງ ແລະ ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 12/12/2023 ດາວໂຫຼດ
46 NR2E Request for Express of Interest(REOI) Implementation Support and Work Supervision(ISWS) Consultancy Services for Output and Performance-Based Road Contracts(OPBRC) for the Rehabilitation and Maintenance of National Road # 2 East Selection ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການຈັດຈ້າງທັງຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຄາ 11/12/2023 ດາວໂຫຼດ
47 ICS-058 REQUEST FOR EXPRESS OF INTERES NATIONAL IT CONSULTANT FOR DEPLOYMENT AND OPERATIONALIZATION CRASH DATABASE SYSTEM TO SUPPORT ROAD SAFETY ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາແບບບຸກຄົນ 07/12/2023 ດາວໂຫຼດ
48 ICS-057 REQUEST FOR EXPRESS OF INTERES NATIONAL CONSULTANT FOR PROJECT IMPLEMENTATION AND OPEERATIONAL SUPPORT TO SUPPORT ROAD SAFETY ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາແບບບຸກຄົນ 07/12/2023 ດາວໂຫຼດ
49 GDS-002 REQUEST FOR QUOTATION Supply of Road Safety Equipment (Speed gun, alcohol tes, safety cones, safety vest, helmet) ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 17/11/2023 ດາວໂຫຼດ
50 ພິມປື້ມສັງລວມເອກະສານກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຕີລາຄາຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ກະຊວງ ພາຍໃນ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນດ້ວຍການສົບທຽບລາຄາ 24/11/2023 ດາວໂຫຼດ