ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252

# ຫົວຂໍ້ ກະຊວງ/ອົງການ ປະເພດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ວິທີການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ວັນທີປະກາດ ດາວໂຫຼດ
41 ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ, ເຄື່ອງອານາໄມສຳນັກງານ, ເຄື່ອງຮັບແຂກ ແລະ ເຄື່ອງອານາໄມພາຫະນະ ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນວົງແຄບ 01/01/2022 ດາວໂຫຼດ
42 ການຈັດຊື້ເຄືອງຄອມພິວເຕີ ກະຊວງ ການເງິນ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 28/11/2022 ດາວໂຫຼດ
43 1. ສ້ອມແປງອຸປະກອນພາຍໃນຫ້ອງການ; 2​. ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ, ນ້ຳມຶກ ແລະ ອຸປະກອນໄອທີ; 3. ສ້ອມແປງພາຫະນະ; 4. ສ້ອມແປງແອເຢັນ ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ/ຫຼື ສ້ອມແປງ ແລະ ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 18/11/2022 ດາວໂຫຼດ
44 ການຈັດຊື້ສັງກະສີ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 13/07/2022 ດາວໂຫຼດ
45 ການເຂົ້າຮ່ວມຜະລິດຫຼຽນປະເພດຕ່າງໆ, ການພິມໃບຮັບປະກັນຫຼຽນ ແລະ ໃບຍ້ອງຍໍ ກະຊວງ ພາຍໃນ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ proc_method.ການປະມູນດ້ວຍການສົມທຽບລາຄາ 02/03/2022 ດາວໂຫຼດ
46 ການຈັດຈ້າງການສ້ອມແປງລົດ ພາຍໃນກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ/ຫຼື ສ້ອມແປງ ແລະ ບໍລິການວຽກງານ proc_method.ການປະມູນດ້ວຍການສົມທຽບລາຄາ 01/11/2022 ດາວໂຫຼດ
47 ປັບປຸງຫ້ອງປະຊຸມນ້ອຍຂອງຫ້ອງການ ແລະ ຫ້ອງປະຈໍາການຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ/ຫຼື ສ້ອມແປງ ແລະ ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 28/11/2022 ດາວໂຫຼດ
48 ແຈ້ງການປະມູນຂາຍໄມ້ຂອງລັດ ກະຊວງ ການເງິນ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 10/12/2022 ດາວໂຫຼດ
49 ການຈັດຊື້ເຄືອງຄອມພິວເຕີ ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 14/06/2022 ດາວໂຫຼດ
50 ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເອກະສານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ໃຫ້ບັນດາກົມອ້ອມຂ້າງກະຊວງການເງິນ ກະຊວງ ການເງິນ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ/ຫຼື ສ້ອມແປງ ແລະ ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນວົງແຄບ 13/06/2022 ດາວໂຫຼດ