ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252

# ຫົວຂໍ້ ກະຊວງ/ອົງການ ປະເພດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຮູບແບບການຈັດຊື້ ວັນທີປະກາດ ດາວໂຫຼດ
21 ການປະມູນຈັດຊື້ອຸປະກອນກິລາ, ຊຸດກິລາ ກະກຽມເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນກິລາຊີເກມ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 15/03/2023 ດາວໂຫຼດ
22 ໜັງສືແຈ້ງເຊີນປະມູນ ການຈັດຊື້ປີ້ຍົນ ໃຫ້ຄູຝຶກ ແລະ ນັກກິລາທິມຊາດລາວ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງທີ່ປະເທດກຳປູເຈ້ຍ1 ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 11/03/2023 ດາວໂຫຼດ
23 ແຈ້ງເຊີນການປະມູນຈັດຊື້ ເຄື່ອງສາທິດວິທະຍາສາດ (ເຄື່ອງທົດລອງ) ສະໜອງໃຫ້ແກ່ ຮຮ ມສ ເປົ້າໝາຍ 5 ແຫ່ງ ຢູ່ 5 ແຂວງ ງົບປະມານ 2023 ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 10/02/2023 ດາວໂຫຼດ
24 ແຈ້ງເຊີນການປະມູນຈັດຊື້ສໍຂາວ-ສໍສີ ສະໜອງໃຫ້ແກ່ 148 ເມືອງ ໃນທົ່ວປະເທດ ງົບປະມານ 2023 ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 09/02/2023 ດາວໂຫຼດ
25 ແຈ້ງເຊີນການປະມູນຈັດພິມປຶ້ມຕິດຕາມການຮຽນ, ປຶ້ມຮຽກຊື່ ແລະ ໃຫ້ຄະແນນ, ປຶ້ມແຕ່ງບົດສອນຄູ ແລະ ປຶ້ມຕ່າງໆ ສະໜອງໃຫ້ 148 ເມືອງ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 03/02/2023 ດາວໂຫຼດ
26 ການປະມູນການຈັດພີມປຶ້ມຄູ່ຄໍມືຄູ ແຈກຢາຍໃຫ້ 148 ເມືອງທົ່ວປະເທດ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 07/02/2023 ດາວໂຫຼດ
27 ການສະໜອງຈັດຊື້ຢາ, ອຸປະກອນກິລາ ແລະ ຊຸດກິລາ ຮັບໃຊ້ການຝຶກແອບ ແລະ ແຂ່ງຂັນກິລາເອຊຽນພາຣາເກມ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 25/06/2023 ດາວໂຫຼດ
28 ການຈັດຊຶ້ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ແລະ ເຄື່ອງສາຍໂປຼເຈັກເຕີ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 11/02/2023 ດາວໂຫຼດ
29 ໜັງສືເຊີນປະມູນສ້ອມແປງຫຼັງຄາອາຄານຮຽນ 03 ຊັ້ນ, ຫໍພັກຍິງ-ຊາຍ ຕຶກ H ຕຶກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ສະໂມສອນໃຫ່ຍ ສະຖານບັນການເມື່ອງ-ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ/ຫຼື ສ້ອມແປງ ແລະ ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 07/08/2023 ດາວໂຫຼດ
30 REQUEST FOR EXPRESS OF INTERES ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາແບບບຸກຄົນ 24/07/2023 ດາວໂຫຼດ