ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252

# ຫົວຂໍ້ ກະຊວງ/ອົງການ ປະເພດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຮູບແບບການຈັດຊື້ ວັນທີປະກາດ ດາວໂຫຼດ
21 ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງອາຄານຮຽນ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ/ຫຼື ສ້ອມແປງ ແລະ ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 22/03/2024 ດາວໂຫຼດ
22 AF-C2-28 Request for ecpress of interest National Contract Management Consultant (NCMC) ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາແບບບຸກຄົນ 20/03/2024 ດາວໂຫຼດ
23 ຈັດຊື້ຈັດຈ້າງຜູ້ກວດສອບພາຍນອກ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນດ້ວຍການສົບທຽບລາຄາ 07/03/2024 ດາວໂຫຼດ
24 LAOSTAT II: Lao PDR Strengthening the National Statistical System Project Terms of Reference - National Information, Communication and Technology (ICT) Consultant (Database Management and Programming) (Ref. No. CS- 15) ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາແບບບຸກຄົນ 01/03/2024 ດາວໂຫຼດ
25 LAOSTAT II: Lao PDR Strengthening the National Statistical System Project Terms of Reference - National Information, Communication and Technology (ICT) Consultant (Network Management) (Ref. No. CS- 26) ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາແບບບຸກຄົນ 01/03/2024 ດາວໂຫຼດ
26 Request for Expressions of Interest ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການຈັດຈ້າງທັງຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຄາ 04/03/2024 ດາວໂຫຼດ
27 ເຂົ້າຮ່ວມການສະເໜີລາຄາ ການປະມູນວຽກງານບໍລິຫານ ຂອງກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ປະຈໍາປີ 2024 ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 17/02/2024 ດາວໂຫຼດ
28 ວຽກສະໜອງອຸປະກອນເຕັກນິກ ໃຫ້ແກ່ ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 01/03/2024 ດາວໂຫຼດ
29 ວຽກບໍລິການອະນາໄມ ຕຶກ, ຫ້ອງການ ແລະ ສ່ວນຫຍ້າ ຂອງ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ປະຈຳປີ 2024 ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 29/02/2024 ດາວໂຫຼດ
30 ຈັດຊື້ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ, ອຸປະກອນສື່ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ວຽກວິຊາສະເພາະ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 20/02/2024 ດາວໂຫຼດ