ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252

# ຫົວຂໍ້ ກະຊວງ/ອົງການ ປະເພດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຮູບແບບການຈັດຊື້ ວັນທີປະກາດ ດາວໂຫຼດ
91 ອອກແບບ ແລະ ຜະລິດ ສາຍຫ້ອຍບັດຄະນະຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມອາຊຽນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2024 ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 20/11/2023 ດາວໂຫຼດ
92 ອອກແບບ ແລະ ຜະລິດ ແຟ້ມເອກະສານ ສຳລັບຈັດກອງປະຊຸມອາຊຽນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2024 ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 20/11/2023 ດາວໂຫຼດ
93 ອອກແບບ ແລະ ຜະລິດ ເຂັມຂັດເອີກ ສຳລັບຄະນະທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມອາຊຽນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2024 ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 20/11/2023 ດາວໂຫຼດ
94 ICS-055 REQUEST FOR EXPRESS OF INTERES NATIONAL PROJECT IMPLEMENTATION AND OPERATION SUPPORT CONSULTANT FOR C3 ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາແບບບຸກຄົນ 13/11/2023 ດາວໂຫຼດ
95 ICS-054 REQUEST FOR EXPRESS OF INTEREST NATIONAL GENDER AND SOCIAL INCLUSION CONSULTANT TO SUP-MPWTPORT PIT ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາແບບບຸກຄົນ 13/11/2023 ດາວໂຫຼດ
96 ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນສົມທຽບລາຄາ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 06/11/2023 ດາວໂຫຼດ
97 ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນສົມທຽບລາຄາ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 06/11/2023 ດາວໂຫຼດ
98 ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມແຂງຂັນປະມູນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ກົມແຜນການ, ກະຊວງ ຜທ, ປະຈໍາປີ 2023 ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 01/11/2023 ດາວໂຫຼດ
99 ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນສົມທຽບລາຄາ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນດ້ວຍການສົບທຽບລາຄາ 19/10/2023 ດາວໂຫຼດ
100 ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນສົມທຽບລາຄາ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນດ້ວຍການສົບທຽບລາຄາ 19/10/2023 ດາວໂຫຼດ