ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252

# ຫົວຂໍ້ ກະຊວງ/ອົງການ ປະເພດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຮູບແບບການຈັດຊື້ ວັນທີປະກາດ ດາວໂຫຼດ
31 Request for Bids ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ/ຫຼື ສ້ອມແປງ ແລະ ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 24/07/2023 ດາວໂຫຼດ
32 REQUEST FOR EXPRESS OF INTEREST (REOI) ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາແບບບຸກຄົນ 20/07/2023 ດາວໂຫຼດ
33 REQUEST FOR EXPRESS OF INTERES ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາແບບບຸກຄົນ 20/07/2023 ດາວໂຫຼດ
34 REQUEST FOR EXPRESS OF INTERE ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາແບບບຸກຄົນ 20/07/2023 ດາວໂຫຼດ
35 ປະກາດຮັບພະນັກງານ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາແບບບຸກຄົນ 21/07/2023 ດາວໂຫຼດ
36 REQUEST FOR EXPRESS OF INTEREST (REOI) JUNIOR PROCUREMENT OFFICER TO SUPPORT LAO ROAD SECTOR PROJECT ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາແບບບຸກຄົນ 14/07/2023 ດາວໂຫຼດ
37 ການຈັດຊື້ປີ້ຍົນ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກິລາຊີເກມຄັ້ງທີ 32 ທີ່ປະເທດກຳປູເຈຍ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 10/03/2023 ດາວໂຫຼດ
38 ກໍ່ສ້າງຫ້ອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມປ່າໄມ້ຫວ້ຍປາກມ້ອມ ເມືອງ ວັງວຽງ ແຂວ ວຽງຈັນ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ/ຫຼື ສ້ອມແປງ ແລະ ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 12/07/2023 ດາວໂຫຼດ
39 NATIONAL AB FACILITY IMPROVEMENT SUPERVISION CONSULTANT TO SUPPORT LABORATORY RENOVATION FOR COMPONENT 3.1 ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາແບບບຸກຄົນ 12/07/2023 ດາວໂຫຼດ
40 NATIONAL PROJECT IMPLEMENTATION AND OPERATIONAL SUPPORT CONSUL TANT TO SUPPORT ROAD SAFETY ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາແບບບຸກຄົນ 12/07/2023 ດາວໂຫຼດ