ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252

# ຫົວຂໍ້ ກະຊວງ/ອົງການ ປະເພດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຮູບແບບການຈັດຊື້ ວັນທີປະກາດ ດາວໂຫຼດ
31 ການຈັດຊື້ສັງກະສີ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 30/04/2024 ດາວໂຫຼດ
32 ຈັດຊື້ຄອມພີວເຕີຕັ້ງໂຕະ(ເປັນຊຸດ) ແລະ ປິ່ນເຕີ ໃຫ້ສະຫະພັນແມ່ຍິງ 148 ເມືອງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 30/04/2024 ດາວໂຫຼດ
33 ຈັດຈ້າງວຽກງານການສະໜອງເຄື່ອງສຽງຫ້ອງປະຊຸມ ເພື່ອຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 57, ໃນວັນທີ 21-27 ກກໍລະກົດ 2024 ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 30/05/2024 ດາວໂຫຼດ
34 ອອກແບບ ແລະ ຜະລິດກະເປົາຜ້າລາວ ສຳັລບລັດຖະມົນຕີ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 57 ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 18/04/2024 ດາວໂຫຼດ
35 ຈັດຈ້າງບໍລິສັດສະໜອງລະບົບ ແສງ, ສີ ສຽງ ສຳລັບງານລ້ຽງອາຫານຄຳ ຂອງກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 57, ໃນວັນທີ 21-27 ກໍລະກົດ 2024 ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 11/04/2024 ດາວໂຫຼດ
36 ອອກແບບ ແລະ ຕັດເສື້ອໄໝສຳລັບລັດຖະມົນຕີ ທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 57 ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 08/04/2024 ດາວໂຫຼດ
37 ອອກແບບ ແລະ ຜະລິດບັດຄະນະຜູ້ແທນແບບມີຊິບ ພ້ອມດ້ວຍອຸປະກອນສະແກນໃບໜ້າ ສຳລັບລັດຖະມົນຕີ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 57 ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 08/04/2024 ດາວໂຫຼດ
38 ຈັດຈ້າງເຊົາລົດຕູ້ສຳລັບຄະນະຜູ້ແທນທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸດໂສອາຊຽນ ແລະ ກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 08/04/2024 ດາວໂຫຼດ
39 ອອກແບບ ແລະ ຜະລິດບີກໂລຫະສຳລັບລັດຖະມົນຕີ ທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 57 ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 08/04/2024 ດາວໂຫຼດ
40 ສະໜອງເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ (ຈັກກັອບປີ່ເອກະສານ) ເພື່ອຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ອາຊນ ຄັ້ງທີ 57 ແລະ ກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽສຂ້ອງ ໃນວັນທີ 21-27/7/2024 ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 08/04/2024 ດາວໂຫຼດ