ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252

# ຫົວຂໍ້ ກະຊວງ/ອົງການ ປະເພດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ວິທີການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ວັນທີປະກາດ ດາວໂຫຼດ
31 ປະກາດຮັບສະໝັກຕຳແໜ່ງຜູ້ປະສານງານ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 12/12/2022 ດາວໂຫຼດ
32 ຈັດຊື້ອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ ກະຊວງ ພາຍໃນ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນວົງແຄບ 11/11/2022 ດາວໂຫຼດ
33 lol-test ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 10/11/2022 ດາວໂຫຼດ
34 ຕົວຢ່າງຊື້ຂາຍ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 28/11/2022 ດາວໂຫຼດ
35 ທົດລອງ3 ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 01/11/2022 ດາວໂຫຼດ
36 ທົດລອງ ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ/ຫຼື ສ້ອມແປງ ແລະ ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 28/11/2022 ດາວໂຫຼດ
37 ໂຄງການກໍ່ສ້າງສູນບໍລິການຈັດຫາງານ ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ/ຫຼື ສ້ອມແປງ ແລະ ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 28/11/2022 ດາວໂຫຼດ
38 ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ, ເຄື່ອງອານາໄມສຳນັກງານ, ເຄື່ອງຮັບແຂກ ແລະ ເຄື່ອງອານາໄມພາຫະນະ ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນວົງແຄບ 01/01/2021 ດາວໂຫຼດ
39 ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນວົງແຄບ 24/11/2022 ດາວໂຫຼດ
40 ການຈັດຈ້າງການບໍລິການ ສ້ອມແປງລົດ ພາຍໃນກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ proc_method.ການປະມູນດ້ວຍການສົມທຽບລາຄາ 01/05/2021 ດາວໂຫຼດ