ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252

# ຫົວຂໍ້ ກະຊວງ/ອົງການ ປະເພດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຮູບແບບການຈັດຊື້ ວັນທີປະກາດ ດາວໂຫຼດ
81 NR2E Request for Express of Interest(REOI) Implementation Support and Work Supervision(ISWS) Consultancy Services for Output and Performance-Based Road Contracts(OPBRC) for the Rehabilitation and Maintenance of National Road # 2 East Selection ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການຈັດຈ້າງທັງຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຄາ 11/12/2023 ດາວໂຫຼດ
82 ICS-058 REQUEST FOR EXPRESS OF INTERES NATIONAL IT CONSULTANT FOR DEPLOYMENT AND OPERATIONALIZATION CRASH DATABASE SYSTEM TO SUPPORT ROAD SAFETY ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາແບບບຸກຄົນ 07/12/2023 ດາວໂຫຼດ
83 ICS-057 REQUEST FOR EXPRESS OF INTERES NATIONAL CONSULTANT FOR PROJECT IMPLEMENTATION AND OPEERATIONAL SUPPORT TO SUPPORT ROAD SAFETY ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາແບບບຸກຄົນ 07/12/2023 ດາວໂຫຼດ
84 GDS-002 REQUEST FOR QUOTATION Supply of Road Safety Equipment (Speed gun, alcohol tes, safety cones, safety vest, helmet) ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 17/11/2023 ດາວໂຫຼດ
85 ພິມປື້ມສັງລວມເອກະສານກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຕີລາຄາຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ກະຊວງ ພາຍໃນ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນດ້ວຍການສົບທຽບລາຄາ 24/11/2023 ດາວໂຫຼດ
86 ວຽກຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ການບໍລິການວຽກງານຕ່າງໆ ຂອງ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ປະຈຳປີ 2024 ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 24/11/2023 ດາວໂຫຼດ
87 ອອກແບບ ແລະ ຜະລິດບັດຄະນຜູ້ແທນ (ແບບມີຊິບ) ພ້ອມດ້ວຍອຸປະກອນສະແກນໃບໜ້າ ສຳລັບຈັດກອງປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດອາຊຽນ ແບບວົງແຄບ ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 24/11/2023 ດາວໂຫຼດ
88 ປັບປຸງ, ສ້ອມແປງ ແລະ ປ່ຽນຖ່າຍອາຄານກຽດຕິຍົດ VIP ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ/ຫຼື ສ້ອມແປງ ແລະ ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 15/11/2023 ດາວໂຫຼດ
89 ອອກແບບ ແລະ ຜະລິດ ຖົງຜ້າຝ່າຍສຳລັບໃສ່ເຄື່ອງຫ້ອງການແຈກຢາຍຄະນະຜູ້ແທນ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມອາຊຽນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2024 ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 20/11/2023 ດາວໂຫຼດ
90 ອອກແບບ ແລະ ຜະລິດ ກ່ອງເອກະສານສຳລັບຈັດກອງປະຊຸມອາຊຽນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2024 ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 20/11/2023 ດາວໂຫຼດ