ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252

# ຫົວຂໍ້ ກະຊວງ/ອົງການ ປະເພດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຮູບແບບການຈັດຊື້ ວັນທີປະກາດ ດາວໂຫຼດ
71 CW-PHO-PBC-RM-05 INVITATION FOR BIDS ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ/ຫຼື ສ້ອມແປງ ແລະ ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 10/01/2024 ດາວໂຫຼດ
72 ICS-059 REQUEST FOR EXPRESS OF INTEREST NATIONAL PROJECT ADMINISTRATIVE ASSISTANT FOR COMPONENT 2 ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາແບບບຸກຄົນ 12/01/2024 ດາວໂຫຼດ
73 ICS-011 REQUEST FOR EXPRESS OF INTEREST INTERNATIONAL LOGISTICS ASSESSMENT AND EVALUATION CONSULTANT ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາແບບບຸກຄົນ 12/01/2024 ດາວໂຫຼດ
74 ສ້ອມແປງຍານພາຫະນະ (ລົດ) ປະຈຳຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງຈໍາປາສັກ ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ປະຈຳປີ 2024 ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 05/01/2024 ດາວໂຫຼດ
75 ICS-LASD-002 REQUEST FOR EXPRESS OF INTERES INTERNATIONAL AIRLINE FINANCE MANAGEMENT EXPERT ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາແບບບຸກຄົນ 05/01/2024 ດາວໂຫຼດ
76 ICS-058 NATIONAL IT CONSUKTANT FOR DEPLOYMENT AND OPERATIONALIZATION OF CRASH DATABASE SYSTEM TO SUPPORT ROAD SAFERY ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາແບບບຸກຄົນ 10/01/2024 ດາວໂຫຼດ
77 REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST FOR National Informatiom, communication Technology (ICT) consultant ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາແບບບຸກຄົນ 27/12/2023 ດາວໂຫຼດ
78 ICS-LASD-001 Request for Express of Interest International Airline Passenger Service System Specialist Reference ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາແບບບຸກຄົນ 22/12/2023 ດາວໂຫຼດ
79 FS-011 REQUEST FOR EXPRESS OF INTERES (REOI) National Assessments of the Regulatory and Collaborative Platform ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການຈັດຈ້າງທັງຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຄາ 22/12/2023 ດາວໂຫຼດ
80 CW-002 Request for Bids output-and Performance-based Road Contract - OPBRC (Two-Envelope Bidding with Rated Criteria, Without Prequalification) ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ/ຫຼື ສ້ອມແປງ ແລະ ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 12/12/2023 ດາວໂຫຼດ