ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252

# ຫົວຂໍ້ ກະຊວງ/ອົງການ ປະເພດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຮູບແບບການຈັດຊື້ ວັນທີປະກາດ ດາວໂຫຼດ
11 REQUEST FOR EXPRESS OF INTERST NATIONAL JUNIOR PROJECT IMPLEMENTATION AND OPERATIONAL SUPPORT CONSULTANT FOR SUB-COMPONENT 4.1, REFERENCE No.ICS-043 ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການຈັດຈ້າງທັງຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຄາ 16/08/2023 ດາວໂຫຼດ
12 REQUEST FOR EXPRESS OF INTEREST (RE ADVERTISE) NATIONAL INVESTMENT PLANNING AND MANAGEMENT CONSULTANT TO SUPPORT C3.2 ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການຈັດຈ້າງທັງຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຄາ 16/08/2023 ດາວໂຫຼດ
13 Supply of IT Equipment For DOI-MOPS and Border Checkpoints ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 25/08/2023 ດາວໂຫຼດ
14 Request for Bids ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ/ຫຼື ສ້ອມແປງ ແລະ ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 23/08/2023 ດາວໂຫຼດ
15 NATIONAL INVESTMENT PLANNING AND MANAGEMENT CONSULTANT TO SUPPORT ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາແບບບຸກຄົນ 22/08/2023 ດາວໂຫຼດ
16 NATIONAL JUNIOR PROJECT IMPLMENTATION AND OPERATIONAL SUPPORT CONSULTANT ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາແບບບຸກຄົນ 22/08/2023 ດາວໂຫຼດ
17 REQUEST FOR EXPRESS OF INTERES (READVERTISE) NATIONAL PROJECT IMPLEMENTATION AND OPERATIONAL SUPPORT CONSULTANT ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາແບບບຸກຄົນ 22/08/2023 ດາວໂຫຼດ
18 NATIONAL LAB FACILITY IMPROVMENT SUPERVISION CONSULTANT TO SUPPORT LABORATORY ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາແບບບຸກຄົນ 22/08/2023 ດາວໂຫຼດ
19 ການຝຶກອົບຮົມການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 11/08/2023 ດາວໂຫຼດ
20 ການປະມູນຊື້ປີ້ຍົນ ໃຫ້ແກ່ຄະນະນຳ, ຄູຝຶກ ແລະ ນັກກິລາ ເຂົ້າຮ່ວມກິລາຄົນພິການ ເອຊຽນພາຣາເກມຄັ້ງທີ 04 ທີ່ເມືອງ ຫາງໂຈ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 01/08/2023 ດາວໂຫຼດ