ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252

# ຫົວຂໍ້ ກະຊວງ/ອົງການ ປະເພດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ວິທີການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ວັນທີປະກາດ ດາວໂຫຼດ
11 ເຂົ້າຮ່ວມສະເໜີລາຄາການປະມູນວຽກງານ : 1,ສ້ອມແປງອຸປະກອນພາຍໃນຫ້ອງການ, 2,ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ, ນ້ຳມຶກແລະອຸປະກອນໄອທີ, 3,ການສ້ອມແປງພາຫະນະ, 4,ສ້ອມແປງແອເຢັນ ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການຈັດຊື້ໂດຍກົງ 18/11/2022 ດາວໂຫຼດ
12 ໜັງສືແຈ້ງເຊີນປະມູນສໍຂາວ ແລະ ສໍສີ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 09/02/2023 ດາວໂຫຼດ
13 ແຈ້ງເຊີນຄະນະກຳມະການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂອງກະຊວງ ແລະ ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ ເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ ເພື່ອສະໜອງເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ ໃຫ້ແກ່ກະຊວງ ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນວົງແຄບ 02/03/2022 ດາວໂຫຼດ
14 ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ ເພື່ອສະໜອງເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ ໃຫ້ແກ່ກະຊວງ ພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການຈັດຊື້ໂດຍກົງ 18/01/2022 ດາວໂຫຼດ
15 Technical Auditor ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 01/02/2003 ດາວໂຫຼດ
16 ໜັງສືແຈ້ງຍື່ນເຈດຈໍານົງຄວາມສົນໃຈສໍາລັບການຈັດຈ້າງຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາໃນການຄວບຄຸ້ມລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເງິນ 27 ຕໍາແໜ່ງ ກະຊວງ ການເງິນ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 20/02/2023 ດາວໂຫຼດ
17 ໜັງສືແຈ້ງເຊີນຍື່ນເຈດຈໍານົງຄວາມສົນໃຈສໍາລັບການຈັດຈ້າງບໍລິສັດທີ່ປຶກສາໃນການຄຸ້ມຄອງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເງິນ ກະຊວງ ການເງິນ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 20/02/2023 ດາວໂຫຼດ
18 NATIONAL PROJECT OPERATION AND IMPLEMENTATION SUPPORT CONSULTANT ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 17/02/2023 ດາວໂຫຼດ
19 (RE-ADVERTISE) National Coordina On Immigration, Customs And Facikitation ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 31/01/2023 ດາວໂຫຼດ
20 International Project Operation and Implementetion Support Consultant ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 14/02/2023 ດາວໂຫຼດ