ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252

# ຫົວຂໍ້ ກະຊວງ/ອົງການ ປະເພດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ວິທີການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ວັນທີປະກາດ ດາວໂຫຼດ
51 ການພັດທະນາລະບົບເພື່ອຫັນເປັນຫັນເປັນທັນສະໄໝ ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 27/10/2022 ດາວໂຫຼດ
52 ໂຄງການກໍ່ສ້າງສູນບໍລິການຈັດຫາງານ ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ/ຫຼື ສ້ອມແປງ ແລະ ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 28/11/2022 ດາວໂຫຼດ
53 ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ, ເຄື່ອງອານາໄມສຳນັກງານ, ເຄື່ອງຮັບແຂກ ແລະ ເຄື່ອງອານາໄມພາຫະນະ ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນວົງແຄບ 01/01/2021 ດາວໂຫຼດ
54 ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນວົງແຄບ 24/11/2022 ດາວໂຫຼດ
55 ການຈັດຈ້າງການບໍລິການ ສ້ອມແປງລົດ ພາຍໃນກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ proc_method.ການປະມູນດ້ວຍການສົມທຽບລາຄາ 01/05/2021 ດາວໂຫຼດ
56 ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ, ເຄື່ອງອານາໄມສຳນັກງານ, ເຄື່ອງຮັບແຂກ ແລະ ເຄື່ອງອານາໄມພາຫະນະ ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນວົງແຄບ 01/01/2022 ດາວໂຫຼດ
57 1. ສ້ອມແປງອຸປະກອນພາຍໃນຫ້ອງການ; 2​. ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ, ນ້ຳມຶກ ແລະ ອຸປະກອນໄອທີ; 3. ສ້ອມແປງພາຫະນະ; 4. ສ້ອມແປງແອເຢັນ ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ/ຫຼື ສ້ອມແປງ ແລະ ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 18/11/2022 ດາວໂຫຼດ
58 ການຈັດຊື້ສັງກະສີ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 13/07/2022 ດາວໂຫຼດ
59 ການເຂົ້າຮ່ວມຜະລິດຫຼຽນປະເພດຕ່າງໆ, ການພິມໃບຮັບປະກັນຫຼຽນ ແລະ ໃບຍ້ອງຍໍ ກະຊວງ ພາຍໃນ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ proc_method.ການປະມູນດ້ວຍການສົມທຽບລາຄາ 02/03/2022 ດາວໂຫຼດ
60 ການຈັດຈ້າງການສ້ອມແປງລົດ ພາຍໃນກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ/ຫຼື ສ້ອມແປງ ແລະ ບໍລິການວຽກງານ proc_method.ການປະມູນດ້ວຍການສົມທຽບລາຄາ 01/11/2022 ດາວໂຫຼດ