ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252

# ຫົວຂໍ້ ກະຊວງ/ອົງການ ປະເພດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຮູບແບບການຈັດຊື້ ວັນທີປະກາດ ດາວໂຫຼດ
51 LAOSTAT II: Lao PDR Strengthening the National Statistical System Project Terms of Reference - National Information, Communication and Technology (ICT) Consultant (Network Management) (Ref. No. CS- 26) ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາແບບບຸກຄົນ 01/03/2024 ດາວໂຫຼດ
52 Request for Expressions of Interest ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການຈັດຈ້າງທັງຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຄາ 04/03/2024 ດາວໂຫຼດ
53 ເຂົ້າຮ່ວມການສະເໜີລາຄາ ການປະມູນວຽກງານບໍລິຫານ ຂອງກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ປະຈໍາປີ 2024 ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 17/02/2024 ດາວໂຫຼດ
54 ວຽກສະໜອງອຸປະກອນເຕັກນິກ ໃຫ້ແກ່ ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 01/03/2024 ດາວໂຫຼດ
55 ວຽກບໍລິການອະນາໄມ ຕຶກ, ຫ້ອງການ ແລະ ສ່ວນຫຍ້າ ຂອງ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ປະຈຳປີ 2024 ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 29/02/2024 ດາວໂຫຼດ
56 ຈັດຊື້ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ, ອຸປະກອນສື່ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ວຽກວິຊາສະເພາະ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 20/02/2024 ດາວໂຫຼດ
57 ປະມູນສ້ອມແປງອຸປະກອນເຕັກນິກ ກອງສະໜາມບິນລາວ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ/ຫຼື ສ້ອມແປງ ແລະ ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 29/01/2024 ດາວໂຫຼດ
58 ຈັດຊື້ອຸປະກອນປະຊຸມທາງໄກ Video conferencing equipment ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນດ້ວຍການສົບທຽບລາຄາ 19/02/2024 ດາວໂຫຼດ
59 ການສ້ອມແປງພາຫະນະ ຂອງ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ປະຈໍາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງຈໍາປາສັກ ປະຈໍາປີ 2024 ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 15/02/2024 ດາວໂຫຼດ
60 IC-060 REOI For National Senior Environmental and Social Standards Consultant ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາແບບບຸກຄົນ 14/02/2024 ດາວໂຫຼດ