ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252

# ຫົວຂໍ້ ກະຊວງ/ອົງການ ປະເພດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຮູບແບບການຈັດຊື້ ວັນທີປະກາດ ດາວໂຫຼດ
51 REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST FOR International Project Implementing Advisor (Ref. No. CS-17) ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາແບບບຸກຄົນ 21/09/2023 ດາວໂຫຼດ
52 REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST FOR AN International Social Statistics and Survey Expert (Ref. No. CS-13) ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາແບບບຸກຄົນ 21/09/2023 ດາວໂຫຼດ
53 Supply of Acccountant Software (ACCPACC) ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 22/09/2023 ດາວໂຫຼດ
54 CONSULTANT FIRM SELECTION· ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການຈັດຈ້າງທັງຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຄາ 15/09/2023 ດາວໂຫຼດ
55 REQUEST FOR EXPRESS OF INTEREST (RE ADVERTESE) NATIONAL PROJECT IMPLEMENTATION AND OPERATIONAL SUPPORT CONSULTANT TOSUPPORT ROAD SAFETY, PP REFERENCE NO.ICS-046 ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການຈັດຈ້າງທັງຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຄາ 16/08/2023 ດາວໂຫຼດ
56 REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (Project ID No. P169669) ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການຈັດຈ້າງທັງຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຄາ 05/09/2023 ດາວໂຫຼດ
57 REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (Project ID No. P169669) ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການຈັດຈ້າງທັງຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຄາ 05/09/2023 ດາວໂຫຼດ
58 REQUEST FOR EXPRESS OF INTERST NATIONAL JUNIOR PROJECT IMPLEMENTATION AND OPERATIONAL SUPPORT CONSULTANT FOR SUB-COMPONENT 4.1, REFERENCE No.ICS-043 ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການຈັດຈ້າງທັງຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຄາ 16/08/2023 ດາວໂຫຼດ
59 REQUEST FOR EXPRESS OF INTEREST (RE ADVERTISE) NATIONAL INVESTMENT PLANNING AND MANAGEMENT CONSULTANT TO SUPPORT C3.2 ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການຈັດຈ້າງທັງຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຄາ 16/08/2023 ດາວໂຫຼດ
60 Supply of IT Equipment For DOI-MOPS and Border Checkpoints ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 25/08/2023 ດາວໂຫຼດ