ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252

# ຫົວຂໍ້ ກະຊວງ/ອົງການ ປະເພດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຮູບແບບການຈັດຊື້ ວັນທີປະກາດ ດາວໂຫຼດ
1 ໂຄງການສໍາຫຼວດ-ອອກແບບລະບົບຊົນລະປະທານຂອງສູນພັດທະນາຂອງສູນພັດທະນາ ແລະ ການບໍລິການຫວ້ຍຊອນ-ຫ້ວຍຊົ້ວເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການຈັດຈ້າງສະເພາະຄຸນນະພາບ 13/05/2024 ດາວໂຫຼດ
2 ICS-062 Request for express of interest National Transport and Trade Facilitation Consultant for Sub-Component 2.1&2.2 ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການຈັດຈ້າງຕາມຄຸນວຸດທິ 13/05/2024 ດາວໂຫຼດ
3 ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງອາຄານຮຽນ ໃຫ້ວິທະຍາໄລເຕັກວິຊາຊີບ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ວິທະຍາໄລເຕັກນິກລາວເຢຍລະມັນ ແລະ ວິທະຍາໄລເຕັກວິຊາຊີບ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ/ຫຼື ສ້ອມແປງ ແລະ ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 10/05/2024 ດາວໂຫຼດ
4 CW-011 ປະມູນສົມທຽບລາຄາການປັບປຸງ-ສ້ອມແປງລະບົບຫ້ອງວິໄຈ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ/ຫຼື ສ້ອມແປງ ແລະ ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນດ້ວຍການສົບທຽບລາຄາ 09/05/2024 ດາວໂຫຼດ
5 ການຈັດຊື້ສັງກະສີ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 30/04/2024 ດາວໂຫຼດ
6 ຈັດຊື້ຄອມພີວເຕີຕັ້ງໂຕະ(ເປັນຊຸດ) ແລະ ປິ່ນເຕີ ໃຫ້ສະຫະພັນແມ່ຍິງ 148 ເມືອງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 30/04/2024 ດາວໂຫຼດ
7 ຈັດຈ້າງວຽກງານການສະໜອງເຄື່ອງສຽງຫ້ອງປະຊຸມ ເພື່ອຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 57, ໃນວັນທີ 21-27 ກກໍລະກົດ 2024 ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 30/05/2024 ດາວໂຫຼດ
8 ອອກແບບ ແລະ ຜະລິດກະເປົາຜ້າລາວ ສຳັລບລັດຖະມົນຕີ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 57 ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 18/04/2024 ດາວໂຫຼດ
9 ຈັດຈ້າງບໍລິສັດສະໜອງລະບົບ ແສງ, ສີ ສຽງ ສຳລັບງານລ້ຽງອາຫານຄຳ ຂອງກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 57, ໃນວັນທີ 21-27 ກໍລະກົດ 2024 ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 11/04/2024 ດາວໂຫຼດ
10 ອອກແບບ ແລະ ຕັດເສື້ອໄໝສຳລັບລັດຖະມົນຕີ ທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 57 ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 08/04/2024 ດາວໂຫຼດ