ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252
# ຊື່ໂຄງການ ປະເພດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ກະຊວງ/ອົງການ ມູນຄ່າໂຄງການ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ
1 ການຈັດຊື້ສັງກະສີ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ການຜະລິດ ແລະ ຈັດພິມ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 2,031,537,480 ກີບ ລັດຖະບານ