ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252
# ຊື່ໂຄງການ ປະເພດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ກະຊວງ/ອົງການ ມູນຄ່າໂຄງການ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ
1 ການຈັດຈ້າງການສ້ອມແປງລົດ ພາຍໃນກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ການສ້ອມແປງ ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ 2,000,000,000 ກີບ ງົບປະມານຂອງການລົງທຶນຂອງລັດ ປະຈຳປີ 2022