ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252
# ຊື່ໂຄງການ ປະເພດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ກະຊວງ/ອົງການ ມູນຄ່າໂຄງການ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ
1 ປັບປຸງຫ້ອງປະຊຸມນ້ອຍຂອງຫ້ອງການ ແລະ ຫ້ອງປະຈໍາການຫົວໜ້າຫ້ອງການ ການສ້ອມແປງ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ 543,830,643 ກີບ ງົບປະມານ ປະຈຳສົກປີ 2022