ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252
# ຊື່ໂຄງການ ປະເພດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ກະຊວງ/ອົງການ ມູນຄ່າໂຄງການ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ
1 ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ລະບົບການສື່ສານພາກລັດ (Government Chatting Application or G-Chat) ອຸປະກອນໄອທີ ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ 449,400,000 ກີບ ງົບປະມານຂອງກະຊວງ ຕສ ປະຈຳປີ 2022