ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252
# ຊື່ໂຄງການ ປະເພດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ກະຊວງ/ອົງການ ມູນຄ່າໂຄງການ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ
1 ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ ເພື່ອສະໜອງເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ ໃຫ້ແກ່ກະຊວງ ພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ 124,629,320 ກີບ ງົບປະມານຂອງລັດ