ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252

# ຫົວຂໍ້ ກະຊວງ/ອົງການ ປະເພດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຮູບແບບການຈັດຊື້ ວັນທີປະກາດ ດາວໂຫຼດ
211 (RE-ADVERTISE) National Coordina On Immigration, Customs And Facikitation ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາແບບບຸກຄົນ 31/01/2023 ດາວໂຫຼດ
212 International Project Operation and Implementetion Support Consultant ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາແບບບຸກຄົນ 14/02/2023 ດາວໂຫຼດ
213 ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ແລະ ຕິດຕັ້ງສ້ອມແປງເຄື່ອງປັບອາກາດ (ແອເຢັນ) ຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນດ້ວຍການສົບທຽບລາຄາ 06/02/2023 ດາວໂຫຼດ
214 ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນຈັດຊື້ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການຂອງຄະນະຈັດຕັ້ງສູນການພັກ ຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນດ້ວຍການສົບທຽບລາຄາ 06/02/2023 ດາວໂຫຼດ
215 ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນຈັດພິມປື້ມວາລະສານກໍ່ສ້າງພັກດ ຂອງຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ ປະຈໍາປີ 2023 ຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນດ້ວຍການສົບທຽບລາຄາ 06/02/2023 ດາວໂຫຼດ
216 ຈັດຊື້ ຢາປົວພະຍາດ, ເຄື່ອງໃຊ້ການແພດສິ້ນເປືອງ, ນໍ້າຢາເຄມີຫ້ອງວິເຄາະ ແລະ ລົມອົກຊີແຊນ. ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 26/12/2022 ດາວໂຫຼດ
217 ວຽກງານສ້ອມແປງລົດພາຍໃນກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ/ຫຼື ສ້ອມແປງ ແລະ ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 24/01/2023 ດາວໂຫຼດ
218 GDS -011 ຈັດຊື້ລົດພະຍາບານຈຳນວນ 04 ຄັນ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 19/01/2023 ດາວໂຫຼດ
219 ຈັດຊື້ອຸປະກອນໄອທີ ແລະ ເຄື່ອງເຟີນິເຈີ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ SEARECC ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 13/01/2023 ດາວໂຫຼດ
220 ວຽກການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງການບໍລິການຕ່າງໆປະຈຳປີ 2023 ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 28/12/2022 ດາວໂຫຼດ