ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252

# ຫົວຂໍ້ ກະຊວງ/ອົງການ ປະເພດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຮູບແບບການຈັດຊື້ ວັນທີປະກາດ ດາວໂຫຼດ
201 REQUEST FOR EXPRESS OF INTEREST (REOI) ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາແບບບຸກຄົນ 22/03/2023 ດາວໂຫຼດ
202 REQUEST FOR EXPRESS OF INTEREST (RE-ADVERTISE) ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາແບບບຸກຄົນ 22/03/2023 ດາວໂຫຼດ
203 REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາແບບບຸກຄົນ 20/03/2023 ດາວໂຫຼດ
204 ໜັງສືແຈ້ງເຊີນປະມູນສໍຂາວ ແລະ ສໍສີ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 09/02/2023 ດາວໂຫຼດ
205 ແຈ້ງເຊີນຄະນະກຳມະການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂອງກະຊວງ ແລະ ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ ເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ ເພື່ອສະໜອງເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ ໃຫ້ແກ່ກະຊວງ ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການປະມູນວົງແຄບ 02/03/2022 ດາວໂຫຼດ
206 ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ ເພື່ອສະໜອງເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ ໃຫ້ແກ່ກະຊວງ ພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການວຽກງານ ການຈັດຊື້ໂດຍກົງ 18/01/2022 ດາວໂຫຼດ
207 ICS-001 Technical Auditor ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາແບບບຸກຄົນ 01/02/2023 ດາວໂຫຼດ
208 ໜັງສືແຈ້ງຍື່ນເຈດຈໍານົງຄວາມສົນໃຈສໍາລັບການຈັດຈ້າງຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາໃນການຄວບຄຸ້ມລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເງິນ 27 ຕໍາແໜ່ງ ກະຊວງ ການເງິນ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 20/02/2023 ດາວໂຫຼດ
209 ໜັງສືແຈ້ງເຊີນຍື່ນເຈດຈໍານົງຄວາມສົນໃຈສໍາລັບການຈັດຈ້າງບໍລິສັດທີ່ປຶກສາໃນການຄຸ້ມຄອງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເງິນ ກະຊວງ ການເງິນ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 20/02/2023 ດາວໂຫຼດ
210 NATIONAL PROJECT OPERATION AND IMPLEMENTATION SUPPORT CONSULTANT ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາແບບບຸກຄົນ 17/02/2023 ດາວໂຫຼດ