ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252
# ຫົວຂໍ້ ປະເພດຮ່າງເອກະສານ ດາວໂຫຼດ
1 ເອກະສານປະມູນເປີດກວ້າງ ສຳລັບການຈັດຊື້ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ|ຫຼື ສ້ອມແປງ(ລາວ) ມາດຖານເອກະສານການປະມູນ
2 ເອກະສານປະມູນເປີດກວ້າງ ສຳລັບການຈັດຊື້ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ|ຫຼື ສ້ອມແປງ (ອັງກິດ) ມາດຖານເອກະສານການປະມູນ
3 ເອກະສານປະມູນເປີດກວ້າງ ການຈັດຊື້ສິນຄ້າ ຫລື ການບໍລິການວຽກງານ (ລາວ) ມາດຖານເອກະສານການປະມູນ
4 ເອກະສານປະມູນເປີດກວ້າງ ການຈັດຊື້ສິນຄ້າ ຫລື ການບໍລິການວຽກງານ (ອັງກິດ) ມາດຖານເອກະສານການປະມູນ
5 ເອກະສານປະມູນແບບສົມທຽບລາຄາ ສຳລັບການຈັດຊື້ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ/ຫຼື ສ້ອມແປງ (ລາວ) ມາດຖານເອກະສານການປະມູນ
6 ເອກະສານປະມູນແບບສົມທຽບລາຄາ ສຳລັບການຈັດຊື້ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ/ຫຼື ສ້ອມແປງ (ອັງກິດ) ມາດຖານເອກະສານການປະມູນ
7 ເອກະສານປະມູນແບບສົມທຽບລາຄາ ການຈັດຊື້ສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ການບໍລິການວຽກງານ (ລາວ) ມາດຖານເອກະສານການປະມູນ
8 ເອກະສານປະມູນແບບສົມທຽບລາຄາ ການຈັດຊື້ສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ການບໍລິການວຽກງານ (ອັງກິດ) ມາດຖານເອກະສານການປະມູນ