ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252
# ຫົວຂໍ້ ປະເພດຮ່າງເອກະສານ ດາວໂຫຼດ
1 ມາດຖານເອກະສານການສະເຫນີ ສໍາລັບການ ຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາໃນຮູບແບບຕາມຄຸນວຸທິ ແລະ ຈາກແຫລ່ງດຽວ ມາດຖານເອກະສານຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາ
2 ຕົວແບບມາດຖານເອກະສານຍື່ນບົດສະເຫນີສໍາລັບການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາ ສໍາລັບຮູບແບບ ທັງຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຄາ, ສະເພາະຄຸນນະພາບ, ຕາມງົບປະມານຂາດຕົວ, ຕາມມູນຄ່າຕໍ່າສຸດ ມາດຖານເອກະສານຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາ