ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252
# ຫົວຂໍ້ ປະເພດຮ່າງເອກະສານ ດາວໂຫຼດ
1 ຄູ່ມືການນໍາໃຊ້ເວບໄຊ ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ຄູ່ມືການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
2 ປຶ້ມຄູ່ມືການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ສະບັບປັບປຸງປີ 2022 ຄູ່ມືການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
3 Procurement Manual English ຄູ່ມືການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ