ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252
# ຫົວຂໍ້ ປະເພດຮ່າງເອກະສານ ດາວໂຫຼດ
1 ມາດຖານການຂຽນບົດລາຍງານການປະເມີນ ສໍາລັບການຈັດຊື້ສີນຄ້າ ຫລື ການບໍລິການວຽກງານ ມາດຖານບົດລາຍງານການປະເມີນ
2 ມາດຖານການຂຽນ ບົດລາຍງານ ການປະເມີນ ສໍາລັບວຽກກໍ່ສ້າງ ມາດຖານບົດລາຍງານການປະເມີນ