ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252
# ຊື່ໂຄງການ ປະເພດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ກະຊວງ/ອົງການ ມູນຄ່າໂຄງການ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ
1 ການຈັດຊື້ເຄືອງຄອມພິວເຕີ ວຽກງານໄອທີ ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ 400,000,000 ກີບ ງົບປະມານລັດ