ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252
# ຫົວຂໍ້ ປະເພດຮ່າງເອກະສານ ດາວໂຫຼດ
1 ແຈ້ງການນຳໃຊ້ມາດຖານເອກະສານການຂຽນບົດລາຍງານການປະເມີນການປະມູນ ປີ 2021 ເປັນທາງການ ເອກະສານອື່ນໆ
2 ແຈ້ງການປະກາດນຳໃຊ້ເອກະສານປະມູນສະບັບເອກະພາບປີ 2021 ເປັນທາງການ ເອກະສານອື່ນໆ
3 ແຈ້ງການນຳໃຊ້ປຶ້ມຄູ່ມືການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2022 ເອກະສານອື່ນໆ
4 ແຈ້ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງງານຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ ແລະ ວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ເອກະສານອື່ນໆ
5 ແຈ້ງການ ນໍາໃຊ້ເວບໄຊການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ເອກະສານອື່ນໆ
6 ແຈ້ງການນໍາໃຊ້ເອກະສານການວ່າຈ້າງທີ່ປຶກສໍາລັບການນໍາໃຊ້ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ເອກະສານອື່ນໆ
7 ແຈ້ງການນໍາໃຊ້ເອກະສານກົນໄກການຮ້ອງທຸກວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດວ້ຍທຶນຂອງລັດ ເອກະສານອື່ນໆ
8 ແຈ້ງການ ປັບປຸງກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ ສະກຸນເງິນໃນການປະມູນ ແລະ ສູດດັດແກ້ລາຄາ ໃນເອກະສານການປະມູນສະບັບເອກະພາບປີ 2021 ເອກະສານອື່ນໆ
9 ຕາຕະລາງສັງລວມແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງປະຈໍາປີ ເອກະສານອື່ນໆ