ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252
# ຊື່ໂຄງການ ປະເພດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ກະຊວງ/ອົງການ ມູນຄ່າໂຄງການ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ
1 ທົດລອງແຜນການຈັດຊື້1 ການສ້ອມແປງ ກະຊວງ ການເງິນ 100,000,000 ກີບ ລັດຖະບານ
2 ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເອກະສານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ໃຫ້ບັນດາກົມອ້ອມຂ້າງກະຊວງການເງິນ ການສ້ອມແປງ ກະຊວງ ການເງິນ 1,000,000,000 ກີບ ລັກຖະບານ